Found: 85  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" : โครงกา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียกLB3965 ก514 2551,371.2 ก514 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTERA แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเบื้องต้น = Test of early reading ability / ผดุง อารยะวิญญู
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู
พิมพลักษณ์นครปฐม : ไอ.คิว.บุ๊คเซ็นเตอร์, [2554?]
เลขเรียก372.4 ผ144ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองสอนอ่านแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้วิธีโฟนิกส์ : รายงานการวิจัย = An experiment...
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียก371.91445 ผ179ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองสอนอ่านแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้วิธีโฟนิกส์ = An experiment of teaching read...
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียก371.91445 ผ179 ก 548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองสอนอ่านแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้วิธีโฟนิกส์ = An experiment of teaching read...
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2548?].
เลขเรียกLB1044.9.C59 ผ179 2548,371.91445 ผ179ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้รูปแบบใหม่สำหรับการจัดการศึกษาพิเศษในชนบทโดยใช้วิธีจัดการศึกษาแบบไม่จำแนกประเภท : รายงานก...
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษษพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2541
เลขเรียก371.9 ผ14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในประเทศไทย / ผดุง อารยะวิญญ...
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2530?].
เลขเรียก371.9123 ผ179ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูประสิทธิภาพทางการฟังและการพูด / ผดุง อารรยะวิญญู
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู
เลขเรียกRF300 ผ179ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการฟังและการพูด = Aural/oral rehabilitation : เอกสารประกอบการสอนวิชาศึกษาพิเศษ ...
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2523.
เลขเรียก371.9 ผ14ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดระดับการได้ยิน = Measurement of hearing / ผดุง อารยะวิญญู.
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2522.
เลขเรียกRF540 ผ179 2522,612.85 ผ14ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนานวตกรรมสำหรับสอนเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ : รายงานการวิจัย = A research and de...
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.
เลขเรียก371.914 ผ179ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว / ผดุง อารยะวิญูญู.
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอ คิว บุ๊คส์ เซ็นเตอร์, ม.ป.ป.
เลขเรียก001.42 ผ179ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว = Single subject design / ผดุง อารยะวิญญู.
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : I.Q.book center , 255-.
เลขเรียก370.72 ผ179ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว = Single Subject Design / ผดุง อารยะวิญญู
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู
พิมพลักษณ์นครปฐม : I.Q.Book Center, 25-
เลขเรียก001.42 ผ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว = Single subject design / ผดุง อารยะวิญญู
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู
พิมพลักษณ์นครปฐม : I.Q. Book Center, [2555]
เลขเรียกLB1028 ผ37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา