Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ : ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545.
เลขเรียกK ป615ป,346.07 ป34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558
เลขเรียกK ป615ป 2558,346.074 ป615ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555
เลขเรียกKPT500 ป615 2555,346.07 ป343ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552
เลขเรียกKPT 900 ป34 2552,346.07 ป34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญู, 2553.
เลขเรียก346.07 ป615ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะพยาน : พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.
เลขเรียกK ป615พ 2548,347.06 ป615ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะพยาน : พยานเอกสาร / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552.
เลขเรียกKPT1780 ป615 2552,347.06 ป34ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะพยาน พยานเอกสาร / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561.
เลขเรียกKPT1780 ป234 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน : พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544.
เลขเรียก347.06 .ป615ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน พยานหลักฐานที่ต้องการห้ามมิให้รับฟัง / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557
เลขเรียกKPT1672 �63 2557,345.06 ป73ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยพยานเอกสาร / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. [text]
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544.
เลขเรียก347.06 ป34ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ... / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554.
เลขเรียกKPT 1710 ป34ค 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2/ ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554.
เลขเรียกK2231 ป455 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา