Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบประโยคภาษาไทย กับระบบประโยคภาษามาลายูในสี่จังหวัดภาคใต้ / ปรีชา ทิชินพงศ์
ชื่อผู้แต่งปรีชา ทิชินพงศ์
พิมพลักษณ์2519.
เลขเรียก495.91072 ป 562 ก 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบประโยคภาษาไทยกับระบบประโยคภาษามลายู ในสี่จังหวัดภาคใต้ / ปริญญานิพนธ์ ของ ปร...
ชื่อผู้แต่งปรีชา ทิชินพงศ์
พิมพลักษณ์2519.
เลขเรียกวจ 495.9151 ป47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบประโยคภาษาไทยกับระบบประโยคภาษามลายูในจังหวัดภาคใต้ = A syatactic comparative ...
ชื่อผู้แต่งปรีชา ทิชินพงศ์.
พิมพลักษณ์2519.
เลขเรียกThesis 495.917 ป173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบประโยคภาษาไทยกับระบบประโยคภาษามาลายูใน4จังหวัดภาคใต้ / ปรีชา ทิชินพงศ์
ชื่อผู้แต่งปรีชา ทิชินพงศ์
พิมพลักษณ์หอสมุดวิทยาลัยครูสงขลา, 2519
เลขเรียก415 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการ / ปรีชา ทิชินพงศ์.
ชื่อผู้แต่งปรีชา ทิชินพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ 2535.
เลขเรียกP211 ป467
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการ/ ปรีชา ทิชินพงศ์.
ชื่อผู้แต่งปรีชา ทิชินพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียกT 11 ป467ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาลี-สันสกฤต ที่เกี่ยวกับภาษาไทย / ปรีชา ทิชินพงศ์
ชื่อผู้แต่งปรีชา ทิชินพงศ์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2530.
เลขเรียกPK1017 ป467บ 2530,491.1 ป 562 บ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านป่างาม : จังหวัดสตูล ปรีชา ทิชินพงศ์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์สตูล : โครงการผลิตหนังสือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมจังหวัดสตูล, [2525].
เลขเรียก959.394 บ25
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามประเมินผลการรณรงค์การใช้หนังสือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมจังหวัดสตูลเรื่องบ้านป...
ชื่อผู้แต่งปรีชา ทิชินพงศ์.
พิมพลักษณ์[สงขลา : วิทยาลัยครูสงขลา, 2527].
เลขเรียก028.8 ป467ร7 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบเจตคติ ของชาวไทยภาคกลาง และชาวไทยภาคใต้ที่มีต่อผู้พูดภาษาไทยกลาง กั...
ชื่อผู้แต่งปรีชา ทิชินพงศ์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2535.
เลขเรียก401.4 ป 562 ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะภาษาไทย (ไทย 104) / ปรีชา ทิชินพงศ์
ชื่อผู้แต่งปรีชา ทิชินพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523.
เลขเรียกPL4158 ป173ล 2523,495.91 ป467ล2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการเขียนการอ่านคำไทย / ปรีชา ทิชินพงศ์
ชื่อผู้แต่งปรีชา ทิชินพงศ์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูสงขลา, 2524
เลขเรียก495.9181 ป17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน ทย 417 : การผลิตงานเชิงวิชาการ / ปรีชา ทิชินพงศ์.
ชื่อผู้แต่งปรีชา ทิชินพงศ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, [2535?].
เลขเรียก808.06 ป467อ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทย 212 หลักการอ่านการเขียนคำไทย / ปรีชา ทิชินพงศ์.
ชื่อผู้แต่งปรีชา ทิชินพงศ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูสงขลา, 2519.
เลขเรียก495.911 ป467ท 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา