Found: 74  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDemopaedia : พจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษา / ปราโมทย์ ประสาทกุล, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ประสาทกุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกHB849.4 ป452 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDemopaedia : พจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษา ฉบับปรับให้เป็นเอกภาพ ปรับปรุงครั้งที่สอง ภาษาไทย / ปราโม...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ประสาทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล, [2556]
เลขเรียกHB849.25 ป452ด 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDemopaedia พจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษา /cปราโมทย์ ประสาทกุล, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ประสาทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
เลขเรียกHB881 ป-ด 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDemopaedia พจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษา/ ปราโมทย์ ประสาทกุล, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ประสาทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
เลขเรียก304.603 ป464ด 2/2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดองค์การงานวางแผนครอบครัวของกรุงเทพมหานคร : การศึกษามุ่งที่พนักงานวางแผนครอบครัวเป็นพิเศษ / ป...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ประสาทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521.
เลขเรียกHQ766.5.T364 ป452,658.91301426 ป172ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2568 : ประชากรฐานและการตั้งข้อสมมุติเรื่องการเกิด การตาย และก...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546.
เลขเรียกHB849.53 กร446 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและการขยายเมือง:bแนวความคิดทฤษฎีและระเบียบวิธีจัย / [โดย] ปราโมทย์ ประสาทกุล ... [และคนอื่น ...
ชื่อผู้แต่งการอบรมการศึกษาวิจัยทางประชากรและสังคมรุ่นที่ 6 (2526 : มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526.
เลขเรียกHT169.T35 .ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียกHB849.53 ก522 2553/2583,304.6 ก522 2556 22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ด...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ประสาทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551
เลขเรียกวจ 379.593 ป464ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างระบบข้อมูลเชิงพื้นที่โดยการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนผ่านกระบวนการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
เลขเรียกHG179 ก64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนรกโลก / ปราโมทย์ ประสาทกุล
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ประสาทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531.
เลขเรียกHB881 ป451ค 2531,301.32 ป17ค 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนรกโลก / ปราโมทย์ ประสาทกุล.
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ประสาทกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533.
เลขเรียก304.6 ป452ค 2533 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนรกโลก / ปราโมทย์ ประสาทกุล
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ประสาทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531.
เลขเรียกHB850.5.T5 ป452ค 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประชากร / บรรณาธิการ ปราโมทย์ ประสาทกุล
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
เลขเรียก304.6 ค695 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประชากร / ปราโมทย์ ประสาทกุล
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ประสาทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.
เลขเรียก301.32 ป46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา