Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษากระบวนการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน / ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ = A case study of adop...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายภาพ / ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2551.
เลขเรียก770 ป454ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการออกแบบสภาพแวดล้อมห้องเรียนเสมือนในการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้าง...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก371.334 ป453ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการออกแบบสภาพแวดล้อมห้องเรียนเสมือนในการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้าง...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียกว 371.334 ป453ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการออกแบบสภาพแวดล้อมห้องเรียนเสมือนในการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้าง...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558
เลขเรียกวจ 378.173 ป453ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์รูปแบบ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียนระด...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก370.1523 ป454ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการเตรียมรับของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทย...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกว 373.1 ป453ก 2546
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองและความรู้แบบบูรณาการ ด้านการออกแบบสื่อดิจิทัลของนิสิตครูด้ว...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก153.7 ป453ก 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองและความรู้แบบบูรณาการด้านการออกแบบสื่อดิจิทัลของนิสิตครูด้วย...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ / ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ แ...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (ThaiMOOC) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล, 2559.
เลขเรียกวจ LB1044.87 ป453
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ / ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, ...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560
เลขเรียกLB1044.87 ป-ม 2560,371.33 ป453ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการออกแบบสภาพแวดล้อมห้องเรียนเสมือนในการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2558
เลขเรียกวจ 371.344 ป 453 ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรร...
ชื่อผู้แต่งอนิรุทธ์ สติมั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , 2558
เลขเรียกวจ 371.334 อ 178 ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการออกแบบสภาพแวดล้อมห้องเรียนเสมือนในการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.), 2558
เลขเรียกRes 378.05 ป453ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่องการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค...
ชื่อผู้แต่งอนิรุทธ์ สติมั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.), 2558
เลขเรียกRes 378.1 อ177ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา