Found: 60  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง : รายงานการวิจัย / ประมาณ เทพสงเคราะห์, หัว...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์
พิมพลักษณ์พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547
เลขเรียกG155.T5 ป464 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระยะไกลและระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาพื้นที่หินปูนที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายขอ...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543.
เลขเรียกQE471.15.L5 ป4ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก / ประมาณ เทพสงเคราะห์, หัวห...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียกG156.5.E26 ป46 2554,338.4791 ป 354 ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก = Sustainable development of...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียกG155.8.T5 ป4ก 2554,338.4791 ป356ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางภูมิศาสตร์ / ประมาณ เทพสงเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์
พิมพลักษณ์สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557.
เลขเรียก910.72 ป1711ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางภูมิศาสตร์ = Research in geography / ประมาณ เทพสงเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557.
เลขเรียกG75 ป356 2557,910.072 ป356ก 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงภูมิศาสตร์ = Research in gegraphy / ประมาณ เทพสงเคราะห์
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2559
เลขเรียก910.72 ป356ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงภูมิศาสตร์ท้องถิ่น / ประมาณ เทพสงเคราะห์
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2538
เลขเรียก910.1307 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงภูมิศาสตร์ท้องถิ่น = Research in local geography/ ประมาณ เทพสงเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2538.
เลขเรียกG 75 ป356ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขตชนบทยากจน เพื่อการจำแนกกลุ่มพื้นท...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2529.
เลขเรียกHC445.Z7S3 ป4ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบเตาเศรษฐกิจที่เหมาะสม ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมของตาลโตนด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขล...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2535.
เลขเรียก683.88 ป356ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะสัณฐานชายฝั่งทะเลที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อการเกษตรบริเวณสันดอนสงขลา อำ...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้, 2538.
เลขเรียกGB454 .ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิธีการเพาะปลูกแบบเพิ่มผลผลิตที่หมู่บ้านโภคา ภิวัฒน์ จังหวัดสิงห์บุรี / ประมาณ เทพสงเคราะห์
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียกSB121 ป356ก 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิธีการเพาะปลูกแบบเพิ่มผลผลิตที่หมู่บ้านโภคาภิวัฒน์ / ประมาณ เทพสงเคราะห์
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียก338.1 ป 354 ก 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา