Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมท่องเที่ยวไทย-จีน / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ, พัชนี สุทธานุสนธิ์
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, 2535.
เลขเรียก915.93003 ป327พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนกลาง : ชุดเที่ยวเมืองไทย 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
เลขเรียก495.1 ป15ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนกลาง ชุด เที่ยวเมืองไทย / จัดทำโดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ จุฬาฯ, 2531-
เลขเรียกPL1109 ป327 2531,495.1824 ป327ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนกลาง ชุด เที่ยวเมืองไทย 1 ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ (12 กันยายน 2530 - 5 มีนาคม 2531) / จัดทำโดย...
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2531]
เลขเรียกPL1121 ป327
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกPL1121.T4 ป452,495.1 ป464ภ 6/2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกPL1201 ป327ภ 2556,495.1824 ป327ภษ ล.1 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก495.1 ป171ภ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 2 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกPL 1065 ป327ภ,495.1824 ป327ภ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 2 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
เลขเรียก495.11 ป17ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน I / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนธุรกิจ (สำหรับผู้เรียนชาวไทย) / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, พัชนี สุทธานุสนธิ์
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกPL 1065 ป327ภ 2557,495.1824 ภษ483 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนธุรกิจ / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, 2538.
เลขเรียก495.1824 ภษ483
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนธุรกิจ / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียก495.1824 ภ483 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนธุรกิจ : สำหรับผู้เรียนชาวไทย / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, พัชรีสุทธานุสนธิ์
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
เลขเรียก495.182 ป17ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา