Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้ง: ความรู้เบื้องต้นและกรณีศึกษา / บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
ชื่อผู้แต่งบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
เลขเรียกHD42 บ75 2561,658.4053 บ4852ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปรียบเทียบเศรษฐกิจกระแสหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาค...
พิมพลักษณ์[สงขลา] : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552.
เลขเรียก330.9593 ก522 2552 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเศรษฐกิจกระแสหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภา...
ชื่อผู้แต่งบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552
เลขเรียกวจ 330.9593 บ753ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา / บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
ชื่อผู้แต่งบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
พิมพลักษณ์2528.
เลขเรียก307.76 บ 736 ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา / บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ = A study for Songkhla development plann...
ชื่อผู้แต่งบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้มแข็งของประชาสังคมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ : รายงานสัมมนาวิจัย / บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ....
ชื่อผู้แต่งบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
เลขเรียก307.14 บ48ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวชีวัดธรรมาภิบาล : รายงานการวิจัย / บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, บุญมี ลี้
ชื่อผู้แต่งบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2544
เลขเรียกJQ1745.A1 บ674,320.101 บ48ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ = Steps to peace / บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, อารีฟีน ดำรงรัศมี และวิปัญจิ...
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักงานบริหารโครงการ STEP สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556.
เลขเรียก303.69 บ247 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ STEPs to PEACE / บรรณาธิการ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, อารีฟีน ดำรงรัศมี แ...
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักงานบริหารโครงการ STEP สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
เลขเรียกJX1908.T5 บ74 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้สตรีประสบความสำเร็จในทางธุรกิจ : กรณีศึกษาภาคใต้ของประเทศไทย : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
พิมพลักษณ์สงขลา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาสตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2535.
เลขเรียก650.1 บ675ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและความต้องการในการจัดการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน กรณีศึกษาเกาะบูโหลน จังหวัดสตูล / ว...
ชื่อผู้แต่งวิชศักดิ์ แซ่เตียว
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียกG156.5.E26 ว62 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้สตรีประสบความสำเร็จในทางธุรกิจ : กรณีศึกษาภาคใต้ของปร...
ชื่อผู้แต่งบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาสตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2535.
เลขเรียก305.4365 บ674ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย โครงการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เฉพาะหน้าทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง แ...
ชื่อผู้แต่งศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกHN700.592.S62 ศ263ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย โครงการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เฉพาะหน้าทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง แล...
ชื่อผู้แต่งศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552?]
เลขเรียกHN700.55.Z9V5 ศ65 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนกับกระบวนการมีส่...
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ร64 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา