Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว = Passenger transport for tourism / โดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิชาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกG155.T5 บ732 2548,388 บ563ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งเบื้องต้น / ประชด ไกรเนตร, บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งประชด ไกรเนตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วินทิพย์, 2521.
เลขเรียกHE333 .ป44,380.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว = Transport for tourism / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา text
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2560
เลขเรียก338 ส274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมกรรมการท่องเที่ยว = Marketing management for tourism industry / โดย ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
เลขเรียกG155.A1 บ72,910 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมกรรมการท่องเที่ยว = Marketing management for tourism industry / โดย ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียกG155.T5 �563� 2559,910 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Marketing management for tourism industry / บุญเลิศ ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : หจก. เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกG155.A1 บ725 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Marketing management for tourism industry / บุญเลิศ จ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพรส แอนด์ ดีไซน์, 2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Marketing management for Tourism Industry / รองศาสตราจ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
เลขเรียก338.4791 บ563ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว= Marketing management for tourism industry/ บุญเลิศ จิต...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เฟริ์นข้าหลวง, 2559
เลขเรียก338.4791 บ59ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว= (Marketing management for toursim industry) / บุญเลิศ จ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : หจก.เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียกG 155.T35 บ563ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism Industry Human Resource Management / บุญเ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
เลขเรียกHF5549.5.M3 บ7ก 2560,338.4791 บ563ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ = Modern business management / เรียบเรียงโดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี.พี.บุ๊ค สแตนดาร์ด, 2548.
เลขเรียกHD37.T4 บ755 2548,658 บ563ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจท่องเที่ยว = Tourist business plan formulation / โดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, พรภัทร...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกG155.T5 บ2432 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดนำเที่ยวและรายการนำเที่ยวภาคเหนือตอนบน = Tour organizing and tour program for upper-northern ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพรสแอนด์ดีไชน์, 2548.
เลขเรียก338.4791 บ563ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร , 2557
เลขเรียกG156.5.E26 บ73 2557,338.4791 บ563ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา