Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุดเรื่อง : ตำรพ่อท่านวัดธรรมโฆษณ์ / บุญเลิศ จันทระ.
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2553.
เลขเรียกBF1561 .บ72 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุดเรื่องตำรายาแก้งูพิษ แก้ผี แก้คุณไสย แก้ริดสีดวงงอก...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาทักษิณ, 2554.
เลขเรียก615.321 บ633ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด เรื่อง ศรีทนนไชย / ของ บุญเลิศ จันทระ
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550.
เลขเรียกPL4208.9.S72 บ727ก 2550,895.911 บ 633 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุดเรื่องโองการเชิญเทวดาขับเข็น / บุญเลิศ จันทระ
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551
เลขเรียกGN472.5 บ72 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุดเรื่องตำรายาแก้พิษงู แก้ผี แก้คุณไสย แก้ริดสีดวงงอ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียก615.321 บ563ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด : เรื่องตำรายาขันธวิภังคิณี / บ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ
พิมพลักษณ์[สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ], 2556.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 บ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง ตำรายา ขันธวิภังคิณี / บุ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556.
เลขเรียกPL4200.5 บ72 2556,895.91 บ563ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด : เรื่องตำรายา ฉบับตำรายาควาย / ...
ชื่อผู้แต่งพิทยา บุษรารัตน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 พ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด เรื่องตำรายา ฉบับตำรายาควาย / ของ...
ชื่อผู้แต่งพิทยา บุษรารัตน์.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : มหาวิทยลัยทักษิณ, 2555.
เลขเรียก895.91 พ671ก 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทางมนุษยวิทยาวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีแต่งงานกับนางไม้ในเขตอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา / บุ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ
พิมพลักษณ์2544
เลขเรียก390.9593 บ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรายา ขันธวิภังคิณี : การปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุค / บุญเลิ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556
เลขเรียกส.ร. 895.911 บ435ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรายาแก้พิษงู แก้ผี แก้คุณไสย แก้ริดสีดวงงอก : การปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด /...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554
เลขเรียกส.ร. 895.911 บ435ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราใบปอ : ศาสตราฉบับบ้านดังหวัน อำเภอบาลิง รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย.
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ พิยะกูล...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำแผนระยะยาว ภาคประชาชนและท้องถิ่น (พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง) / โดย ...
ชื่อผู้แต่งจรูญ หยูทอง
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550.
เลขเรียก370.115 จ 096 ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมการทำขวัญของคนสยามในมาเลเซีย / อิงอร จุลทรัพย์, บุญเลิศ จันทระ
ชื่อผู้แต่งอิงอร จุลทรัพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556
เลขเรียกDS568 อ62 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา