Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประกาศคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย / บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
ชื่อผู้แต่งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, 2553.
เลขเรียกHG3729.T5 บ4ป 2553,สร 330 บ445ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประกาศคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เรื่อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบรรษัทบริการสินทรัพย์ไ...
ชื่อผู้แต่งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, 2553.
เลขเรียก658.045 บ177ป 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประกาศคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เรื่อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไ...
ชื่อผู้แต่งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, 2553.
เลขเรียก657.47 บ228ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประกาศคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เรื่อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไ...
ชื่อผู้แต่งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง, 2553.
เลขเรียกHG 1615.25 บ17 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประกาศคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย [text...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, 2553
เลขเรียกสร 332.3 ป192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประกาศคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบรรษัทบริหารทรัพย์ไทย = ...
ชื่อผู้แต่งจุไรรัตน์ ปันยารชุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง, 2553, [2010]
เลขเรียกHG1615.25 จ653ป 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 / บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, 2544.
เลขเรียกKPT1043.A9 พ371 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย / บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
ชื่อผู้แต่งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, 2548-
เลขเรียก332.10681 บ229ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 25- / บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
ชื่อผู้แต่งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, 25 .
เลขเรียกHG1615.25 ส362
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 / บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
ชื่อผู้แต่งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, 2547
เลขเรียกร 330 บ445ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย / บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
ชื่อผู้แต่งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, 2548.
เลขเรียก332.1 บ228ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2548 : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย / บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
ชื่อผู้แต่งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, 2549.
เลขเรียก332.1 บ228ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 / บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
ชื่อผู้แต่งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, 2549.
เลขเรียกอ 346.06 บ188ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย / บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
ชื่อผู้แต่งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, 2549.
เลขเรียก332.1 บ228ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา