Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทำไม" ในภาษา / บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2527.
เลขเรียกPL4163 .บ45,495.91 บ149ท 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาเลหม่านไต / บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2550?].
เลขเรียก915.4 บ149ก 2550 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาเลหม่านไตในรัฐชาน / บรรจบ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
เลขเรียก945 บ149ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชื่อดี / บรรจบ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์วิบูลย์กิจ, 2512.
เลขเรียกCS2367 .บ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชื่อดี ฉบับรวมเล่มบริบูรณ์ / บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การพิมพ์สตรีสาร, 2521.
เลขเรียกCS3050.ท9 บ44 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไม ในภาษา / บรรจบ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา
พิมพลักษณ์พระนคร : ชุมนุมช่าง, 2510.
เลขเรียกPL4225 .บ443
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาลี สันสกฤตในภาษาไทย (Th 323) / โดย บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518.
เลขเรียก495.912 บ17บ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาลีสันสกฤตในภาษาไทย (TH323) / บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523.
เลขเรียกPL4158.2 .บ44 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาลีสันสกฤตในภาษาไทย / บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2523].
เลขเรียกPL4161.บ6 บ4 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลศัพท์บัญญัติ / ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. จดหมายถึงแดงต้อย / ของ ดร. บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพการพิมพ์, 2504.
เลขเรียกLB15 .ศ66 2504
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมเขมร -ไทย ฉบับพระยาอนุมานราชธน เล่มที่ 2 ถ-ผ / บรรจบ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2521
เลขเรียก495.95932 บ772พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมเขมร-ไทยฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เล่ม 1 ก-ต / บรรจบ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 2517
เลขเรียกอ 495.932 บ442พ ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมเขมร-ไทยฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เล่ม 2 ถ-ผ / บรรจบ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2521
เลขเรียกอ 495.932 บ442พ ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมเขมร-ไทยฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เล่ม 4 รว-สม / บรรจบ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2526
เลขเรียกอ 495.932 บ442พ ล.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (TH 343) / บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522.
เลขเรียก495.912 บ17ภ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา