Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำมาตรฐานลำไยอบแห้ง : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย / โดย นวลศรี รักอริยะธรรม.
ชื่อผู้แต่งนวลศรี รักอริยะธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก664.842 น346ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตลำไยอบแห้ง / โดย นวลศรี รักอริยะธรรม [และคณะ].
ชื่อผู้แต่งนวลศรี รักอริยะธรรม
พิมพลักษณ์ลำพูน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, 2547.
เลขเรียก664.842 น346ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตน้ำมันหอมระเหยมัสตาร์ดโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการย่...
ชื่อผู้แต่งนวลศรี รักอริยะธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543
เลขเรียกTP416.M87 น545 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตไมโรซิเนสจากจุลชีพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการย่อยที่ 3 / โดย นวลศรี รักอริยะธรรม
ชื่อผู้แต่งนวลศรี รักอริยะธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543
เลขเรียกQK898.E58 น54 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตไมโรซิเนสจากเชื้อราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันหอมระเหยมัสตาร์ด : รายงานฉบับสมบูรณ์...
ชื่อผู้แต่งนวลศรี รักอริยะธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกQK898.E58 น54 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มคุณค่าวัสดุที่เหลือจากการผลิตน้ำมันหอมระเหยมัสตาร์ด
ชื่อผู้แต่งนวลศรี รักอริยะธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543
เลขเรียกTP416.M87 น54 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารนำเข้าปลอดภัยแล้วหรือยัง ? / บรรณาธิการ โดย นวลศรี รักอริยะธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2553
เลขเรียกTX354 อ 2553,ส.ร. 363.192 อ292
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารนำเข้าปลอดภัยแล้วหรือยัง ? / นวลศรี รักอริยะธรรม...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการการศึกษาระบบการจัดการอาหารนำเข้าที่ด่านอาหารและยาในภาคเหนือของประเทศไทย, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีในชีวิตประจำวัน / นวลศรี รักอริยะธรรม
ชื่อผู้แต่งนวลศรี รักอริยะธรรม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
เลขเรียก540 น778ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีในชีวิตประจำวัน / นวลศรี รักอริยะธรรม.
ชื่อผู้แต่งนวลศรี รักอริยะธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534.
เลขเรียก540 น346ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ การแยกกัมในกระบวนการผลิตน้ำมันพืชและการเพิ่มมูลค่ากัม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / อนุชา พ...
ชื่อผู้แต่งอนุชา พรมวังขวา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
เลขเรียกTP680 อ37 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา