Found: 55  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ล้านคน หนึ่งความวางใจ / นวพร เรืองสกุล
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
เลขเรียกHD30.28 น53 2550,658.4012 น297ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี จากบุคลักย์สู่ไทยพาณิชย์ / นวพร เรืองสกุล.
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ , 2550.
เลขเรียก332.024 น ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอด ซี. อี. โอ. / นวพร เรืองสกุล
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549
เลขเรียกBQ4570.A3 น53 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFrance เที่ยวเมืองเล็กจากหุบเขาถึงกลางทุ่ง / นวพร เรืองสกุล ; ณัฐินี วงศ์ภูวรักษ์, นวพร เรืองสกุล, ...
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกDS 570 น176ฟ 2555,914.4 น54ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ [text] / นวพร เรืองกุล
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551
เลขเรียก658.155 น297ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท., 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสั่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่ง ปิดทำการถาวร : รายงานผลการศึกษา / [ผู้วิจัย นวพร เรืองสกุล].
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ, 2545.
เลขเรียก332.1 น274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนข้างรั้ว : นิทานชาวพุทธ / นวพร เรืองสกุล
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2553.
เลขเรียกPZ 90.T5 น297ค 2553,294.308 น54ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตอาสาภารกิจเพื่อสังคม / นวพร เรืองสกุล.
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียกHM131 น53,361.3 น298จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเงินให้งอกเงย / นวพร เรืองสกุล, ปิยะ เตชะพิเชษฐวนิช
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน, 2544.
เลขเรียกHG4521 น297ท 2544,332.6327 น298ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่นี่มีความหมาย : อุดมศึกษากับการฟูมฟักพุทธิปัญญา / นวพร เรืองสกุล
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2554.
เลขเรียกLB2322.2 น297ท2554,378.593 น17ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบอกแล้ว ไม่ฟัง/ นวพร เรืองสกุล.
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพ, 2543.
เลขเรียกHC 445 น297บ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา