Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ล้านคน หนึ่งความวางใจ / นวพร เรืองสกุล
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
เลขเรียกHD30.28 น53 2550,658.4012 น297ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ล้านคนหนึ่งความวางใจ / นวพร เรืองสกุล.
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกHD30.28 .น53 2550,332.6327 น298ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี จากบุคลักย์สู่ไทยพาณิชย์ / นวพร เรืองสกุล.
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ , 2550.
เลขเรียก332.024 น ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFrance เที่ยวเมืองเล็กจากหุบเขาถึงกลางทุ่ง / นวพร เรืองสกุล ; ณัฐินี วงศ์ภูวรักษ์, นวพร เรืองสกุล, ...
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกDS 570 น176ฟ 2555,914.4 น54ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSharing economy ลองมาแล้ว : เศรษฐศาสตร์โลกใบใหม่ / นวพร เรืองสกุล, อัจฉรา สุทธิศิริกุล.
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2559.
เลขเรียกHD 30.28 น17ช 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท., 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสั่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่ง ปิดทำการถาวร : รายงานผลการศึกษา / [ผู้วิจัย นวพร เรืองสกุล].
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ, 2545.
เลขเรียก332.1 น274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถนนน่าเดิน 13 เมือง 4 ทวีป / นวพร เรืองสกุล.
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Knowledfe Plus, 2555.
เลขเรียกG155.A1 น56 2555,910 น54ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเงินให้งอกเงย / นวพร เรืองสกุล, ปิยะ เตชะพิเชษฐวนิช
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน, 2544.
เลขเรียกHG4521 น297ท 2544,332.6327 น298ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่นี่ มีความหมาย...(อุดมศึกษากับการฟูมฟักธุทธิปัญญา)/ นวพร เรืองสกุล.
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556.
เลขเรียกLB 2343 น297ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุ่งดอกเบี้ย / นวพร เรืองสกุล, ชื่นอุษา ชลศึกษ์.
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกHG179 น53,332.024 น298ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา