Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บนเส้นทางสู่" นักบริหารการศึกษา / โดย นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ และธรรมรส โชติกุญชร.
ชื่อผู้แต่งนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย, [2524?].
เลขเรียก371.201 น16บ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีการฝึกสอน / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
ชื่อผู้แต่งนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, [252-]
เลขเรียกLB1026 น171,370.733 น175ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีการฝึกสอน / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
ชื่อผู้แต่งนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
เลขเรียกLB1026 น171 2528,370.733 น 109 ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีการฝึกสอน / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์.
ชื่อผู้แต่งนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2525].
เลขเรียกLB1026 น171,370.733 น16ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีการฝึกสอน / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
ชื่อผู้แต่งนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 25-
เลขเรียก370.733 น442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์โรงเรียน / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์.
ชื่อผู้แต่งนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เค. พริ้นติ้งเฮ้าส์, [25--?]
เลขเรียกLB17 น175
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / โดย สมหวัง พิธิย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, 2532.
เลขเรียก372.12012 ร451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมนักเรียน ตามแนวการจัดของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก371.89 ก32
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวเข้าลู่ผู้บริหารการศึกษา / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
ชื่อผู้แต่งนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
เลขเรียกLB2805 น175 2525,371.2 น16ก 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
ชื่อผู้แต่งนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนงค์ศิลป, 2527.
เลขเรียก371.2 น 109 ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
ชื่อผู้แต่งนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกLB2831.8 น175ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชี้ทางนักบริหารการศึกษา / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, ธรรมรส โชติกุญชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย, [2520?].
เลขเรียกLB2805 ช576
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชี้ทางนักบริหารการศึกษา / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, ธรรมรส โชติกุญชร ผู้แต่งร่วม
ชื่อผู้แต่งนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 253-?
เลขเรียก371.2 น16ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ของการอบรมครูประจำการโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพ ผู้บริหารการศึกษาในวิ...
ชื่อผู้แต่งนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--]
เลขเรียก371.146 น175ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายทางการศึกษาของ 44 รัฐบาล / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, ธรรมรส โชติกุญชร
ชื่อผู้แต่งนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย, 2527.
เลขเรียกLA1221 น176,379.593 น16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา