Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการผลิต กิจกรรมเพิ่มมูลค่า และต้นทุนการผลิตรังไหมและเส้นไหมอีรี่ในระดับฟาร์ม : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งธำรงค์ เมฆโหรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกSF542.75.T5 ธ64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานของโคเนื้อในประเทศไทย: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ธำรงค์ ...
ชื่อผู้แต่งธำรงค์ เมฆโหรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกHD9433.T52 ธ64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตลาดเนื้อสุกรสดในประเทศไทย : รายงานการวิจัย = Pork market in Thailand / หัวหน้าโครงการ, ธานี ภาคอุ...
ชื่อผู้แต่งธานี ภาคอุทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก664.929 ธ517ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยระบบการผลิต และการตลาดโคมีชีวิตตามแนวชายแดนไทย-พม่า / ธำรงค์ เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย ตลาดเนื้อสุกรสดในประเทศ = Pork market in Thailand / ธานี ภาคอุทัย.
ชื่อผู้แต่งธานี ภาคอุทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกHD9435.T5 ธ6ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจการค้า โคมีชีวิต และธุรกิจต่อเนื่อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย : โครงสร้างและปัญหา / ธำรงค์ เมฆโหรา.
ชื่อผู้แต่งธำรงค์ เมฆโหรา
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : กองประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2533.
เลขเรียก333.009593 ธ552ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษามาตรการและวิธีการรักษาเสถียรภาพ และยกระดับราคาสินค้าเกษตร / นิรมล เขียวบัว และธำรงค...
ชื่อผู้แต่งนิรมล เขียวบัว
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : กองประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2533.
เลขเรียก338.18593 ส645ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ จังหวัดตาก : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ธำรงค์ เมฆโหรา, ณัฐนรากร จันท...
ชื่อผู้แต่งธำรงค์ เมฆโหรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกHD9433.T53W37 ธ64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยระบบการผลิตและการตลาดโคมีชีวิตตามแนวชายแดนไทย-พม่า : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / ธำรงค...
ชื่อผู้แต่งธำรงค์ เมฆโหรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2548
เลขเรียกHD9433 ธ64 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโซ่อุปทานเนื้อสุกรของประเทศไทยและแบบจำลองราคาอ้างอิงเนื้อสุกร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Supply cha...
ชื่อผู้แต่งธำรงค์ เมฆโหรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 636.41 ธ217ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา