Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ = Law and economics : กฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิด และสิ่งแวดล้อม / ธรรมนิตย์...
ชื่อผู้แต่งธรรมนิตย์ สุมันตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.
เลขเรียกK487.E3 ธ44 2559,340.11 ธ339ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ : ทฤษฎี "กฎ" ในทางเศรษฐศาสตร์ / ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
ชื่อผู้แต่งธรรมนิตย์ สุมันตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วิญญูชน 2560
เลขเรียกK3150 ธ44 2560,346.066 ธ338ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักการ เหตุผล และวิธีการ / ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
ชื่อผู้แต่งธรรมนิตย์ สุมันตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
เลขเรียกKPT 2754 ธ17 2561,352.53 ธ338ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการร่างกฎหมายเบื้องต้น : แบบของกฎหมาย / ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
ชื่อผู้แต่งธรรมนิตย์ สุมันตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558
เลขเรียกKPT220 ธ338ก 2558,340 ธ338ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขตอำนาจของมติคณะรัฐมนตรี ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ : รายงานการวิจัย เรื่อง / นันทวัฒน์ บรมานันท์...[และค...
ชื่อผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขตอำนาจของมติคณะรัฐมนตรี ศึกษากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานวิจัยเรื่อง / นันทวัฒน์ บรมานันท...
ชื่อผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษากระบวนการการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 = รายงานวิจัยฉบับ...
ชื่อผู้แต่งชุมพร ปัจจุสานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาบทบาทหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาอันเกิดจากกฎระเบียบการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศั...
ชื่อผู้แต่งชุมพร ปัจจุสานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกKPT3057 ช7ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา