Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLOGISTICS Introduction เรื่องน่ารู้..โลจิสติกส์ / ธนิต โสรัตน์
ชื่อผู้แต่งธนิต โสรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : V-SERVE LOGISTICS LIMITED, 2547.
เลขเรียกHD38.5 ธ262ล 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWhat is LoGistics / ธนิต โสรัตน์
ชื่อผู้แต่งธนิต โสรัตน์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25-
เลขเรียก658.5 ธ373ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานในยุคโลกาภิวัฒน์ = What is logistics ??? and supply chain management / ธนิต ...
ชื่อผู้แต่งธนิต โสรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : V-Serve, [2547?]
เลขเรียกHD38.5 ธ262
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานในยุคโลกาภิวัฒน์ = What is logistics..??..and supply chain management / เรีย...
ชื่อผู้แต่งธนิต โสรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [V-Serve], [2546?]
เลขเรียก658.5 ธ262ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวผ่านไทยแลนด์ 4.0 โอกาสหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง = Transforms to the next economy / ธนิต โสรัตน์.
ชื่อผู้แต่งธนิต โสรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ, 2560.
เลขเรียก338.9 ธ262ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวผ่านไทยแลนด์ 4.0 โอกาสหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง = Transforms to the next economy : opportunities or...
ชื่อผู้แต่งธนิต โสรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2558?]
เลขเรียก338.9 ธ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวผ่านไทยแลนด์ 4.0 โอกาสหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง = Transforms to the next economy : opportunities or...
ชื่อผู้แต่งธนิต โสรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ, 2561.
เลขเรียกHC445 ธ362,338.9593 ธ262ก 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า / โดย ธนิต โสรัตน์.
ชื่อผู้แต่งธนิต โสรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี-เซิรฟ์ โลจิสติกส์, 2552.
เลขเรียกHF5485 .ธ35 2552,658.785 ธ15ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการคลังสินค้าและการกระจ่ายสินค้า / c ธนิต โสรัตน์.
ชื่อผู้แต่งธนิต โสรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชุมทอง, 2552.
เลขเรียก658.785 ธ115ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาความพร้อมและการเตรียมการใช้ประโยชน์เส้นทางหมายเลข R3E (เชียงของ - คุนหมิง) / ธนิต โสร...
ชื่อผู้แต่งธนิต โสรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , 2551
เลขเรียกHD38.5 ธ262ร 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้...โลจิสติกส์ = Logistics introduction / โดย ธนิต โสรัตน์.
ชื่อผู้แต่งธนิต โสรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์, 2552.
เลขเรียกHD38.5 .ธ356 2552,658.5 ธ262ล 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้โลจิสติกส์ = Logistics introduction / เรียบเรียงโดย ธนิต โสรัตน์.
ชื่อผู้แต่งธนิต โสรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว เพรส (2002), 2549.
เลขเรียก658.5 ธ262ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับโอกาสการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง / ธนิต โสรัตน์ = The Prospect of Thailand ...
ชื่อผู้แต่งธนิต โสรัตน์
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกHD ธ262
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา