Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองของไทย : หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส031 / ทินพันธุ์ นาคะตะ.
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2533.
เลขเรียกJQ1745.P7 ท6ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว / ทินพันธ์ นาคะตะ.
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทภาษ, 2552.
เลขเรียกTS155.7 ท235 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การและการวางแผน : กรณีศึกษาต่างๆ / ทินพันธุ์ นาคะตะ.
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำราสมาคมรัฐประศาสตร์ นิด้า, [254-].
เลขเรียกLB2341.8.T5 ท449,658.0011 ท449ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การและการวางแผน : กรณีศึกษาต่าง ๆ / ทินพันธุ์ นาคะตะ
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้า, 2541
เลขเรียก371 ท356ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การและการวางแผน : กรณีศึกษาต่าง ๆ / ทินพันธุ์ นาคะตะ.
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, [2531?] .
เลขเรียก353.8 ท449ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การและการวางแผน : กรณีศึกษาต่าง ๆ / ทินพันธุ์ นาคะตะ.
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำราสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้า, [2542].
เลขเรียกLB2341.8.T5 ท449,658.401 ท449ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การและการวางแผน : กรณีศึกษาต่าง ๆ = Organization and planning development : case studie...
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, [2540?]
เลขเรียกLB2341.8.T5 ท63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การและการวางแผน : กรณีศึกษาต่างๆ / โดย ทินพันธุ์ นาคะตะ.
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, [254-?]
เลขเรียกHD58.8 ท449
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การและการวางแผน : กรณีศึกษาต่างๆ = Organization and planning development : case study /...
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541.
เลขเรียกHD58.8 ท449ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การและการวางแผน : กรณีศึกษาต่าง ๆ / ทินพันธุ์ นาคะตะ
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำราสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์, 2540
เลขเรียก353.8 ท35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การและการวางแผน : กรณีศึกษาต่าง ๆ / ทินพันธุ์ นาคะตะ
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, 25-
เลขเรียก658 ท734ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การและการวางแผน : กรณีศึกษาต่าง ๆ/ ทินพันธุ์ นาคะตะ.
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหายบล็อกการพิมพ์, 2541.
เลขเรียกHD 58.8 ท449ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การและวางแผน : กรณีศึกษาต่างๆ / โดย ทินพันธุ์ นาคะตะ.
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, [2542?]
เลขเรียก370.711 ท449ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการบริหารไทย : ภาระของชาติ / ทินพันธุ์ นาคะตะ
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
เลขเรียก320.9593 ท35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา