Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : องค์การการค้าโลก (WTO) : บททั่วไป / ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.
ชื่อผู้แต่งทัชชมัย ฤกษะสุต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554.
เลขเรียกK 4610 ท112 2554,382.92 ท321ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : องค์การการค้าโลก (WTO) : บททั่วไป / ทัชชมัย ฤกษะสุต.
ชื่อผู้แต่งทัชชมัย ฤกษะสุต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551
เลขเรียกK 4610 ท112 2551,343.087 ท113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎเกณฑ์เรื่องการเข้าสู่ตลาด (Market access) การอุดหนุนภายในประเทศ (Domestic support) และการอุดหนุนกา...
ชื่อผู้แต่งทัชชมัย ฤกษะสุต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557.
เลขเรียกHD9016.T52 ก113,382.92 ท341กก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากฎหมายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจการวางแผนการเกษตรในระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม : รายงาน เสน...
ชื่อผู้แต่งอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเด็นใหม่ในองค์การการค้าโลก / ทัชชมัย ฤกษะสุต.
ชื่อผู้แต่งทัชชมัย ฤกษะสุต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543.
เลขเรียกHF1418.5 ท62,382.3 ท341ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลทางกฎหมายจากการรับพันธะข้อ 8 ต่อการทำธุรกรรมกับประเทศที่เป็นภาคีและ มิใช่ภาคีของกองทุนการเงินระหว่...
ชื่อผู้แต่งทัชชมัย ฤกษะสุต
พิมพลักษณ์2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานแรงงานกับการค้า: อุปสรรคและโอกาสเพื่อการพัฒนา / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2551.
เลขเรียกวจ 331.1 ม63ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุมมองต่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของ ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย / เรียบเรียงโดย ท...
ชื่อผู้แต่งทัชชมัย ฤกษะสุต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกJZ5490 .ท63 2557,341.2473 ท341ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายว่าด้วยแร่" / โดย ทัชชมัย ฤกษะสุต ... [และคนอื...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกKPT3350 ร64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์"โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายว่าด้วยแร่" / หัวหน้าโครงการและผู้วิจัย, ทัชชมั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการในท้องถิ่น / คณะผู้ทำวิจัย, อิทธิพล ศรีเสาว...
ชื่อผู้แต่งอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกK อ727
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการนำเข้าของไทยเพื่อกำหนดมาตรการด้านการค้าเชิงรุก. เล่มที่ 2, ประเด็นทา...
ชื่อผู้แต่งทัชชมัย ฤกษะสุต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกHF3800.55 ท6ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแกตต์และองค์การการค้าโลก (WTO) / ทัชชมัย ฤกษะสุต
ชื่อผู้แต่งทัชชมัย ฤกษะสุต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554.
เลขเรียกHF1379 ท339 2554,382.92 ท341ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา