Found: 121  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี ของการศึกษาไทย / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2526.
เลขเรียกLA1221 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์และวิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ... [และคณ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2526.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ส473 2526,351.1 ส473 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 พรรษา บรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์ / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, สาราณียากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกDS586 พ274 2542,92 ภจ673
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯ 2 ศตวรรษ / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2524.
เลขเรียกDS580 .ท54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯ 2 ศตวรรษ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2524.
เลขเรียกDS578 ส691ก 2524,959.311 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การค้นคว้าอิสระของ ท...
ชื่อผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียก371.334 ท192ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสมาคมว่าด้วยขนบธรรมเนียมและประเพณีปนที่ใช้กันอยู่หรือที่ควรใช้ในเวลานี้ / ของ พระยาอานุภาพไตรภพ ...
ชื่อผู้แต่งอานุภาพไตรภพ, พระยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2534.
เลขเรียกBJ2007.T4 อ626
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอภิปรายเรื่อง 200 ปี พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว / ผู้ร่วมอภิปราย ม.ร.ว. แสงสู...
ชื่อผู้แต่งการอภิปรายเรื่อง 200 ปี พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว : 2530 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2530.
เลขเรียกDS580 ก529,923.1 ส965ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูไทย 200 ปี / คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกครู 200 ปี ของคุรุสภา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2525
เลขเรียกอ 923.7593 ค167 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูไทย 200 ปี / คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกครู 200 ปี ของคุรุสภา
ชื่อผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2527
เลขเรียก923.7 ท19ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นทางประวัติศาสตร์ / โดย ท. กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2510.
เลขเรียกDS576 .ท55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุยกับพระ / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2548.
เลขเรียกBQ4925 ท264,294.35 ท19ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุยกับพระ / โดย ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, [2544?]
เลขเรียก294.3076 ท264ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงผนวช / เรียบเรียงโดย ทองต...
ชื่อผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2528.
เลขเรียกDS586.5.ว26 .ท523 2548,923.1593 ท19จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงผนวช / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อย...
ชื่อผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, 2562
เลขเรียก923.1593 ท264จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา