Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูนำการบริหารการเปลี่ยนแปลงเรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงเรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2548 : (2547 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการ : รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย: ทศพร ศิริสัมพันธ์ ... [และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2546?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการ : รายงานวิจัย / ทศพร ศิริสัมพันธ์ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2544?].
เลขเรียก351.593 ก494 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกของการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน : รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย, ทศพร ศิริสัมพั...
ชื่อผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธิ์ / ทศพร ศิริสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ, 2539.
เลขเรียกHD30.28 ท237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์ / ทศพร ศิริสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2540.
เลขเรียก658.4012 ท237ก 2540
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล : โครงการวิจัย / โดย เทียนฉาย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล : โครงการวิจัย / โดย เทียนฉาย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2545.
เลขเรียกLB2341.8.T5 อ825ก,ว 378.593 ก453 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ : Introduction to modern public management / ทศพร ศิ...
ชื่อผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ = Introduction to modern Public Management / เขียน...
ชื่อผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.), 2549.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ท237 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ / ทศพร ศิริสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกH97 ท237,351.0072 ท18ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยกเครื่องรัฐบาล / ทศพร ศิริสัมพันธ์.
ชื่อผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียก353 ท18ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน : เอกสารสมุดปกขาว / ทศพร ศิริสัมพันธ์.
ชื่อผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2543.
เลขเรียก351.593 ท237ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก...
ชื่อผู้แต่งเทียนฉาย กีระนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2542
เลขเรียก378.101 ท275ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง การเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำ...
ชื่อผู้แต่งเทียนฉาย กีระนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียก378.1 ท733ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา