Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับที่ 111 / โดย ดุษฎี โ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียกHD47.4 ก514 2551,378.101 ก514 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบของการหมุนเวียนผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : รายงานการวิจัยฉบับท...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
เลขเรียก378.11 ก522 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้ Meta - Analysis ระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2537 ณ ห้องประชุมสำนักทดสอบทาง...
ชื่อผู้แต่งดุษฎี โยเหลา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], [2537].
เลขเรียก001.4 ด731ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิตและผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและพยา...
ชื่อผู้แต่งดุษฎี โยเหลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, [2538?]
เลขเรียกBF481 .ด48,371.1 ด731ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิตและผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและพยา...
ชื่อผู้แต่งดุษฎี โยเหลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 253-
เลขเรียกBL1475.P7 ด731ค ล.53 253-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนาลักษณะทางจิตและผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและพยาบ...
ชื่อผู้แต่งดุษฎี โยเหลา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, [253-]
เลขเรียกBQ4570.T4 ด731
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่องานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิตและผลการปฏิบัติงาน...
ชื่อผู้แต่งดุษฎี โยเหลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร, 2538.
เลขเรียกBF481 ด75 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยบ่งชี้สาเหตุการใช้และติดสารระเหยของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดยโสธร / คณะผู้วิจัย ...
ชื่อผู้แต่งดุษฎี โยเหลา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2540.
เลขเรียกHV5824.Y68 ด731ป,362.2937 ด731ป 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยบ่งชี้สาเหตุการใช้และติดสารระเหยของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดยโสธร : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งดุษฎี โยเหลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ป.ป.ส, 2540.
เลขเรียกว362.293 ด483ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิต และผลการปฏิบัติงา...
ชื่อผู้แต่งดุษฎี โยเหลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรม, [2535?]
เลขเรียกBQ4570.P76 ด731ค 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาฉันทามติเกี่ยวกับการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย = A study of c...
ชื่อผู้แต่งดุษฎี โยเหลา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
เลขเรียกHQ778.7.T52 ด731,WA320 ด731ร 2544,362.712 ด731ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยโครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแม่บท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยระยะที่...
ชื่อผู้แต่งดุษฎี โยเหลา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551
เลขเรียกH62.5.T5 ด731ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและคู่มือการแปรรูปผลไม้เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะในกลุ่มเกษตรกร / จัดทำโดย ดุษฎี โยเหลา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
เลขเรียกTP440 ห323,641.64071 ห323 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา