Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฑูต เล่ม 1 / ดิเรก ชัยนาม.
ชื่อผู้แต่งดิเรก ชัยนาม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บรรณาคาร, 2502.
เลขเรียก327.2 ด554ก 2502
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสิ้นสุดแห่งสภาพนอกอาณาเขตต์ในกรุงสยาม / ดิเรก ชัยนาม
ชื่อผู้แต่งดิเรก ชัยนาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547, [2004]
เลขเรียกDS575 ด554ก 2547,959.3 ด554ก 2547 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมปาฐกถาเรื่อง การเมืองระหว่างประเทศ การฑูต-รัฐศาสตร์ องค์กรสหประชาติ พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม / โ...
ชื่อผู้แต่งดิเรก ชัยนาม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บรรณาคาร, 2501.
เลขเรียก080 ด554ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมปฐกถาชุดล่าสุด / ดิเรก ชัยนาม
ชื่อผู้แต่งดิเรก ชัยนาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2512
เลขเรียก040 ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมปาฐกถาชุดช่าสุด / ดิเรก ชัยนาม
ชื่อผู้แต่งดิเรก ชัยนาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษิติสยาม, 2512.
เลขเรียกAC159 ด554ร 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมปาฐกถาชุดล่าสุด / ดิเรก ชัยนาม
ชื่อผู้แต่งดิเรก ชัยนาม.
เลขเรียก895.915 ด3151ร 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมปาฐกถาชุดล่าสุดของดิเรก ชัยนาม.
ชื่อผู้แต่งดิเรก ชัยนาม.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : ศึกษิตสยาม, 2512.
เลขเรียกAC159 ด554 2512,081 ด 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมปาฐกถาชุดใหม่ / ดิเรก ชุยนาม
ชื่อผู้แต่งดิเรก ชัยนาม
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : ก้าวหน้าการพิมพ์, 2507
เลขเรียกD7 .C434,808.5 ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอดีตของปัจจุบัน / ดิเรก ชัยนาม ; ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งดิเรก ชัยนาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2546.
เลขเรียกJX1308 ด554อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ ปุ๋ย (นพวงศ์) ชัยนาม, ม.ล. ณ เมรุวัดธาตุทอง, 29 สิงหาคม 2541.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2541] ([กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ ป. สัมพันธ์พาณิชย์)
เลขเรียก920.72 ป671อ 2541 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การจัดการการตลาดและการผลิต หน่วยที่1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [Text].
ชื่อผู้แต่งดิเรก ชัยนาม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533.
เลขเรียก658.8 ส41บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2
ชื่อผู้แต่งดิเรก ชัยนาม.
เลขเรียก959.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ดิเรก ชัยนาม [Text]
ชื่อผู้แต่งดิเรก ชัยนาม
พิมพลักษณ์แพร่พิทยา พระนคร 2510
เลขเรียก959.3081 ด31ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา