Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ตำนาน เกษตรผสมผสานภาคใต้: หนังสือประกอบการประชุมสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ 17-21 สิงหาคม 2537...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก.
พิมพลักษณ์สตูล : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคใต้ , 2537.
เลขเรียกS544.5 .ณ42 2537
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชนด้วยกระบวนการศึกษาตามอัธยาศัย : กรณีศึกษา ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะ...
ชื่อผู้แต่งฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : [ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ], 2549.
เลขเรียกHN700.55.C54 ฉ6ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชนด้วยกระบวนการศึกษาตามอัธยาศัย กรณีศึกษา ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม...
ชื่อผู้แต่งฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
พิมพลักษณ์พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2549.
เลขเรียก307.14 ฉ 413 ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาบู่ / ณรงค์ คงมาก.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานเกษตรกรรม , 2542.
เลขเรียกSH 167.G7 ณ19ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาบู่ / ณรงค์ คงมาก.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานเกษตรกรรม , ม.ป.ป.
เลขเรียกSH 167.G7 ณ19ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาบู่ / ณรงค์ คงมาก
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานเกษตรกรรม, 2542.
เลขเรียกSH167.G6 ณ211 2542,639.317 ณ211ป4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาบู่ / ณรงค์ คงมาก.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, [2548].
เลขเรียกSH 639.3 ณ211ป [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาบู่ / โดย ณรงค์ คงมาก
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, [254?]
เลขเรียก639.31 ณ17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาบู่ / โดย ณรงค์ คงมาก.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, [2531?]
เลขเรียกSH167.G7 ณ42 2531,639.31 ณ212ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาบู่ / ณรงค์ คงมาก
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานเกษตรกรรม, 25-
เลขเรียก639.3 ณ422ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาบู่ / โดย ณรงค์ คงมาก.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มรักเกษตร, [2535].
เลขเรียก639.31 ณ17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้านเมืองกระบี่ : การผลิตและการตลาด = Local vegetables in Krabi : production and marketing /...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2539.
เลขเรียกQK85.3.T5.K7 ณ211ผ 2539,635 ณ211ผ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟื้นวัด ฟื้นชุมชน / ณรงค์ คงมาก.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : วัดป่ายาง : โครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้ : ดับบ้านดับเมือง เรียนรู้อยู่ดีที่ปากใต้ : ศูนย์ประสานงานสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) ภาคใต้, [2553].
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ณ42ฟ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกษตรกรรมทางเลือก หนทางรอดของเกษตรกรรมไทย/ ณรงค์ คงมาก.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก.
พิมพลักษณ์กรงเทพฯ: พิมพ์ดี, 2535.
เลขเรียก630 ณ211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๙ ตำนานเกษตรผสมผสานภาคใต้ ณรงค์ คงมาก.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มูลนิธิสานแสงอรุณ, 2537.
เลขเรียก630 ณ211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา