Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1724 วิธีในการรู้จักตัวเองให้ดีขึ้น / ไมเคิล นาเธนสัน เขียน ; ชูชัย สมิทธิไกร แปล.
ชื่อผู้แต่งนาเธนสัน, ไมเคิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะบอส์ส, (2533?)
เลขเรียก153.93 น466ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1724 วิธีในการรู้จักตัวเองให้ดีขึ้น = The book of tests / Michael Nathenson, เขียน ; ชูชัย สมิทธิไก...
ชื่อผู้แต่งนาเธนสัน, ไมเคิล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2532?]
เลขเรียก150.287 น466ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1724 วิธีในการรู้จักตัวเองให้ดีขึ้น = The book of tests / Michael Nathenson, เขียน ; ชูชัย สมิทธิไกร...
ชื่อผู้แต่งNathenson, Michael.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย,c[2530-2540?]
เลขเรียกBF636 น466ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : คู่มือมาตรฐานการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs = Human resource management (SME-H...
ชื่อผู้แต่งชูชัย สมิทธิไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2548.
เลขเรียก658.3 ช647ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การธุรกิจในประเทศไทย : การเปรียบเทียบระหว่างองค์การที่มีผลก...
ชื่อผู้แต่งชูชัย สมิทธิไกร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียก658.3 ช647ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม / ชูชัย สมิทธิไกร
ชื่อผู้แต่งชูชัย สมิทธิไกร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527.
เลขเรียกBF637.C6 ช647,371.4044 ช412ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมบุคคลในองค์การ ชูชัย สมิทธิไกร [Text]
ชื่อผู้แต่งชูชัย สมิทธิไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
เลขเรียก658.3124 ช647ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) / ชูชัย สมิทธิไกร
ชื่อผู้แต่งชูชัย สมิทธิไกร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกส.ร. 658.3124 ช412ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ / ชูชัย สมิทธิไกร
ชื่อผู้แต่งชูชัย สมิทธิไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกHF5549.5.T7 ช647ก 2558,658.3124 ช647ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ = Personnel training in organizations / ชูชัย สมิทธิไกร
ชื่อผู้แต่งชูชัย สมิทธิไกร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
เลขเรียกHF5549.5.T7 ช647ก 2548,658.3124 ช412ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ = Personnel training in organizations / ชูชัย สมิทธิไกร
ชื่อผู้แต่งชูชัย สมิทธิไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ช647ก 2551,658.3124 ช647ก 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ = Personnel training in organizations / ชูชัย สมิทธิไกร
ชื่อผู้แต่งชูชัย สมิทธิไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ช647 2556,658.3124 ช647ก8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ = Personnel training in organizations / ชูชัย สมิทธิไกร
ชื่อผู้แต่งชูชัย สมิทธิไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ช647ก,658.31 ช412ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ = Personnel training in organizations / ชูชัย สมิทธิไกร
ชื่อผู้แต่งชูชัย สมิทธิไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ช647 2542,658.3124 ช647ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้วยกลุ่มสร้างสรรค์ความงอกงามทางจิตใจ / ชูชัย สมิทธิไกร
ชื่อผู้แต่งชูชัย สมิทธิไกร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
เลขเรียกHD5713 .ช412
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา