Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานภาษาจีนกลางแบบง่ายๆ / โดย ชาตรี แซ่บ้าง
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์, 2556
เลขเรียกPL 1065 ช514ค 2556,495.1 ช63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฏีเต๋าและการฝึกพลังภายในแบบเต๋า / ชาตรี แซ่บ้าง
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2551.
เลขเรียกB162.7 ช514ท 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาเต๋า : วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งคน วิถีแห่งใจ / ชาตรี แซ่บ้าง.
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : เรือนบุญ, 2551.
เลขเรียกB162.7 .ช64 2551,181.114 ช514ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์แห่ง--ไข่ \& น้ำส้มสายชู รักษา 100 โรค / ชาตรี แซ่บ้าง.
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2552.
เลขเรียกRM666.E34 ช514 ล.1,WB400 ช514ม 2552,641.563 ช535ม 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาคัมภีร์เต้าเต๋อ / โดย ชาตรี แซ่บ้าง
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543.
เลขเรียกB162.7 ช514ศ,181.114 ห734ศ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนภาษาจีนกลางจากหนังสือพิมพ์ / ชาตรี แซ่บ้าง
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งปัญญาชน, 2552.
เลขเรียกPL1129.T5 ช514,495.152 ช63ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนภาษาจีนกลางจากหนังสือพิมพ์ / ชาตรี แซ่บ้าง.
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2551.
เลขเรียกPL1121.T5 ช64 2551,495.1 ช514ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนภาษาจีนกลางจากหนังสือพิมพ์ : บทที่ 1-5 เล่มที่ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] / ชาตรี แซ่บ้าง.
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนภาษาจีนกลางอย่างง่ายจากตัวอย่างภาษาไทย / โดย ชาตรี แซ่บ้าง
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์, 2556.
เลขเรียกPL 1065 ช514ร 2556,495.1 ช63ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนลัดภาษาจีนกลาง / ชาตรี แซ่บ้าง.
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันภาษา ALC, 2545.
เลขเรียกPL1121.T4 .ซ63 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนลัดภาษาจีนกลาง เล่มที่ 1 / ชาตรี แซ่บ้าง.
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันภาษา ALC, [255-].
เลขเรียก495.182495911 ช514บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนลัดภาษาจีนกลางแนวใหม่ ฉบับเรียนด้วยตนเอง / ชาตรี แซ๋บ้าง.
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2550-
เลขเรียกPL1121.T5 ช63,495.1 ช514บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา