Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยสู่การสนองแนวพระราชดำริ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ บรรณาธิการ [Text]
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สันติศิริการพิมพ์ 2543
เลขเรียก378.1 ก475
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการประจำปี 2547ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการก้าวเข้า...
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ทบวง 2547
เลขเรียก378.1 ก475
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254?
เลขเรียก700.72 ช23ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางศิลปะ = Research in arts / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกN85 .ช65 2548,700.72 ช23ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบเครื่องประดับอัญมณีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออก : รายงานการวิจัย / ชาญณรงค์ พรรุ่...
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544
เลขเรียกHD9747.T5 ช62 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ = Breaking barriers towards a millennium of quality / ชาญณรงค์...
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2558.
เลขเรียกLB2822.75 ช62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูสร้างคน คนสร้างศิลป์ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์, 2555.
เลขเรียกLB2365.S6 ช489 2555,923.7593 ช514ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดสร้างสรรค์ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, 2543.
เลขเรียก370.157 ช489ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดสร้างสรรค์จากจินตนาการ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย), 2557.
เลขเรียกBF408 ช489,153.42 ช234ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพศิษย์เป้าหมายการประเมิน / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2558.
เลขเรียกLB2822.75 ช67 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเล่นของเล่นที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ = Effects on toy p...
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังแห่งศิลป์ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ., 2545
เลขเรียก371.91 ช23พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ชนเผ่า : ศิลปวัฒนธรรมในอ้อมกอดแห่งขุนเขา / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน สารา, 2555.
เลขเรียกDS569 ช489,ภน 305.8 ช234ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐและมหาวิทยาลัยร่วมมือร่วมใจสู่เวทีโลก : การประชุมทางวิชาการประจำปี 2548 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่...
ชื่อผู้แต่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย. การประชุมทางวิชาการประจำปี (2548 : เชียงใหม่).
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549].
เลขเรียกLC179 ท534 2549,378.1ท533ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา