Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
เลขเรียก707 ช623ก 2/2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบเครื่องประดับอัญมณีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออก : รายงานการวิจัย / ชาญณรงค์ พรรุ่งโ...
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544
เลขเรียกHD9747.T5 ช62 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ = Breaking barriers towards a millennium of quality / ชาญณรงค์...
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2558.
เลขเรียกLB2822.75 ช62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดสร้างสรรค์ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, 2543.
เลขเรียก370.157 ช489ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพการประเมิน : เป้าหมายการประเมิน / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพศิษย์เป้าหมายการประเมิน / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2558.
เลขเรียกLB2822.75 ช67 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเล่นของเล่นที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ = Effects on toy p...
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐและมหาวิทยาลัยร่วมมือร่วมใจสู่เวทีโลก : การประชุมทางวิชาการประจำปี 2548 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่...
ชื่อผู้แต่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย. การประชุมทางวิชาการประจำปี (2548 : เชียงใหม่).
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549].
เลขเรียกLC179 ท534 2549,378.1ท533ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมคุณภาพ : สร้างคน สร้างชาติ = Quality culture cultivate citizens & nurture nations / ชาญณรงค์...
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องต์การมหาชน), 2558.
เลขเรียกLB2822.75 ช63 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะ : ประตูสู่จินตนาการ = Art for all / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551?
เลขเรียกNX180.H34 ช489ศ 2551?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะ Art for all : ประตูสู่จินตนาการ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552]
เลขเรียกNX180.P67 ช489
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะ Art for all : ประตูสู่จินตนาการ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2554?].
เลขเรียก741 ช489ศ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะ Art for all : ประตูสู่จินตนาการ
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
เลขเรียก701.18 ช489ศ 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะกับการพัฒนาคนพิการ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สแควร์ปริ๊นซ์, 2549.
เลขเรียกBF697 ค93 2549,371.91 ช489ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะสู่สังคม / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 254-]
เลขเรียกN72.H3 ช849,700 ช23ศ [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา