Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกปราสาทแปรรูป / อ่านแปลและวิเคราะห์โดย ชะเอม แก้วคล้าย.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2543.
เลขเรียกCN1220 .ศ635 2543,495.93211 จ319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกปราสาทแปรรูป/ ชะเอม แก้วคล้าย.
ชื่อผู้แต่งชะเอม แก้วคล้าย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2543.
เลขเรียกCN 75 ช344จ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 / นายชะเอม แก้วคล้าย อ่าน แปล และรวบรวม.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2528.
เลขเรียกPL4159 .ศ62,495.9115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะการใช้ศัพท์บาลีสันสกฤตในภาษาไทย / ชะเอม แก้วคล้าย.
ชื่อผู้แต่งชะเอม แก้วคล้าย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2555.
เลขเรียกPL4161 ช344ล,495.913 ช65ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่อง พญาพิมพิสาร / ณัฐา วิพลชัย, ชะเอม แก้วคล้าย.
ชื่อผู้แต่งณัฐา วิพลชัย
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี, 2559.
เลขเรียก398.2049591 ณ372ว 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัทธรรมปุณฑรีกสูตร / ชะเอม แก้วคล้าย, แปลจากต้นฉบับภาษาสันสกฤต ; บรรณาธิการวิชาการ, ทรงวิทย์ แก้วศร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียก294.3823
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัทธรรมปุณฑรีกสูตร / ชะเอม แก้วคล้าย,ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกBQ2053.T5 ส214 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารัตถะจากศิลาจารึกในประเทศไทย = The essence of Thai inscriptions / รวบรวมโดย ชะเอม แก้วคล้าย.
ชื่อผู้แต่งชะเอม แก้วคล้าย.
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : สถาบันธรรมชัยวิจัยนานาชาติ, [2556] [2013].
เลขเรียกCN1221 .ช657 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารัตถะจากศิลาจารึกในประเทศไทย. เล่ม 1 = The essence of Thai inscriptions Vol.1 / ชะเอม แก้วคล้าย
ชื่อผู้แต่งชะเอม แก้วคล้าย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย, 2556
เลขเรียกCN1220 ช-ส 2556,495.9117 ช65ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขาวตีวยูหสูตร / ชะเอม แก้วคล้าย, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและวิชาการมหายาน คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ชมรมมหายาน และศิษยานุศิษย์, 2553.
เลขเรียกBQ7405 ส241 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี : ฉบับหอสมุดแห่งชาติ / ปริวรรตถ่ายถอดและแปลโดย บุญเลิศ เสนานนท์ ; [คณะบรรณาธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกBF1708.8.ท9 ล925 2543,ส.ร. 294.3423 ศ375ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา