Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพการปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทักษะชีวิตแก่นิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558
เลขเรียกวจ 213 จ736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมองสำหรับวัยรุ่นโดยหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการ : รายงานการวิจัย = ...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา, 2559
เลขเรียกวจ 153.9 จ736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมทฤษฎีการยอมรับและพันธะสัญญาต่อการเพิ่มการคิดแก้ปัญหาทางสังคมของนิสิตระดับปร...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
เลขเรียกวจ 361.1 จ736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
เลขเรียกวจ 375.5 จ736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการให้คำปรึกษาตามทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสด้วยเทคนิคการสร้างทรรศนะใหม่ใต้จิตสำนึกแบบองค์รวมและเ...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551
เลขเรียกวจ 616.9792 จ736ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารมณ์และการจัดการความเครียด = Emotion and stress management / จุฑามาศ แหนจอน
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558, [2015]
เลขเรียกBF575.S75 จ628อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารมณ์และการจัดการความเครียด = Emotion and stress management จุฑามาศ แหนจอน.
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี เก็ทกู๊ดครีเอชั่น 2561
เลขเรียกPL4202.2 ส828 2561,W74 น666 2561,152.4 จ432อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของการเพ่งความสนใจต่อสมรรถนะทางอาราณ์และความผาสุกของนิสิตระดับปริญญาตรี : รายงานการวิจัย = Th...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา