Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพการปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทักษะชีวิตแก่นิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก378.1946 จ628ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพการปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทักษะชีวิตแก่นิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558
เลขเรียกวจ 213 จ736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมองสำหรับวัยรุ่นโดยหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการ : รายงานการวิจัย =...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก370.1523 จ628ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมองสำหรับวัยรุ่นโดยหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการ : รายงานการวิจัย = ...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา, 2559
เลขเรียกวจ 153.9 จ736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมทฤษฎีการยอมรับและพันธะสัญญาต่อการเพิ่มการคิดแก้ปัญหาทางสังคมของนิสิตระดับปร...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
เลขเรียก155.51343 จ628ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมทฤษฎีการยอมรับและพันธะสัญญาต่อการเพิ่มการคิดแก้ปัญหาทางสังคมของนิสิตระดับปร...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
เลขเรียกวจ 361.1 จ736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยอมรับและพันธะสัญญา (ACT) : กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ = Acceptance and commitment therapy / จ...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : เก็ทกู๊ดครีเอชั่น, 2560.
เลขเรียก616.89142 จ628ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั...
พิมพลักษณ์ชลบรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก375.006 ก514 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
เลขเรียกวจ 375.5 จ736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยารู้คิด = Cognitive psychology / จุฑามาศ แหนจอน
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แกรนด์พอยท์, 2562
เลขเรียก153 จ628จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการให้คำปรึกษาตามทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสด้วยเทคนิคการสร้างทรรศนะใหม่ใต้จิตสำนึกแบบองค์รวมและเ...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.
เลขเรียก616.9792 จ628ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการให้คำปรึกษาตามทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสด้วยเทคนิคการสร้างทรรศนะใหม่ใต้จิตสำนึกแบบองค์รวมและเ...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551
เลขเรียกวจ 616.9792 จ736ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อคุณค่าแห่งตนของเยาวชนคดียาเสพติดในบ้านเยาวชนบูรพา / ...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก158.3 จ628ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ : เอกสารคำสอนรายวิชา 41410159 = Group dynamics and leadership / จุฑามาศ แหน...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก302.3 จ628พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ = Group dynamics and leadership / จุฑามาศ แหนจอน.
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562.
เลขเรียก302.3 จ432พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา