Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCase studies หลากกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมและการเมือง / พัชรี สิโรรส ... [และคนอื่น ๆ] ; ธีรพัฒน์ อัง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกJQ 1745 .A7 ค58 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย : ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ / จิตติภัทร พูนขำ
ชื่อผู้แต่งจิตติภัทร พูนขำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการติดตามพัฒนาการของรัสเซียและยุโรปตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุรกี โอกาสไทย เชื่อมโยง ยูเรเชีย / จิตติภัทร พูนขำ
ชื่อผู้แต่งจิตติภัทร พูนขำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการติดตามพัฒนาการของรัสเซียและยุโรปตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกHC240 จ63
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบอลข่าน-ยุโรป-โลก สถานะ โอกาส แนวโน้ม และผลกระทบต่อไทย / จิตติภัทร พูนขำ
ชื่อผู้แต่งจิตติภัทร พูนขำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ : ความรู้ฉบับพกพา = Geopolitics : avery short introduction / Klaus Dodds เขียน ; จิต...
ชื่อผู้แต่งดอดส์, เคลาส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2560.
เลขเรียกJC319 ด5ภ 2560,320.12 ด272ภ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SME...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียกHC79.T4 ร64 2560,338.642 ก522 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเทศพาณิชย์สัมพันธ์สู่สงครามเย็น : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับรัสเซีย (ค.ศ. 1897-1991) / จิต...
ชื่อผู้แต่งจิตติภัทร พูนขำ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ไม่ปรากฎสำนักพิมพพ์], 2559 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เลขเรียกDS575.5.ร7 จ66 2559,327.593047 จ73ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเทศพาณิชย์สัมพันธ์สู่สงครามเย็น : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับรัสเซีย (ค.ศ. 1897-1991) / จิตต...
ชื่อผู้แต่งจิตติภัทร พูนขำ
เลขเรียก327.593047 จ424ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนบ้าน : พลวัตเชิงอำนาจ ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / จิตติภัทร พูนขำ...[และคนอื่น...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
เลขเรียกDS521 พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลก (ไร้) WMDs? ระบอบระหว่างประเทศและการควบคุมอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง / จิตติภัทร พูนขำ, พีระ...
ชื่อผู้แต่งจิตติภัทร พูนขำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียกUG1310 จ424 2559,327.14 จ424ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา