Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิชาชีพ : การวิจัยเชิงปฎิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูการศึกษาพิเศษ : รายงานการวิจัย = Profess...
ชื่อผู้แต่งจารุณี มณีกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกภน 371.9 จ274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง / จารุณี มณีกุล
ชื่อผู้แต่งจารุณี มณีกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
เลขเรียก428.3 จ274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาในระดับอุดมศึกษา / จารุณี มณีกุล
ชื่อผู้แต่งจารุณี มณีกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกภน 420.711 จ274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระ...
ชื่อผู้แต่งจารุณี มณีกุล
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียกPE1128.3 จ322,371.3344678 จ322ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เฟซบุ๊คในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา = Using Facebook in teaching and learning for higher edu...
ชื่อผู้แต่งจารุณี มณีกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกภน 420.711 จ274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เฟซบุ๊คในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา = Using Facebook in teaching and learning for higher edu...
ชื่อผู้แต่งจารุณี มณีกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาสังคมและสิทธิทางการศึกษาสำหรับเด็กไร้รัฐ = Civil society and education rights'' stateless child...
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ เนาวรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานปรัชญาภาษาศึกษา = The Foundations of philosophy of language education / จารุณี มณีกุล.
ชื่อผู้แต่งจารุณี มณีกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2561.
เลขเรียก401 จ274พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮไฟว์ระบบเครือข่ายทางสังคมสำหรับชุมชนแห่งความรู้ = Hi5 social network for knowledge community / จ...
ชื่อผู้แต่งจารุณี มณีกุล
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกTK5105.886 จ322
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา