Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวและผลกระทบต่อคนเลี้ยงช้างในจังหวัดสุรินทร์ : รายงานการวิจัย / จามะรี เชียงทอง
ชื่อผู้แต่งจามะรี เชียงทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541
เลขเรียก636.088 จ26ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตร ภูมิศักดิ์ และวิวาทะเรื่องเพศภาวะในสังคมไทย / สุชีลา ตันชัยนันท์ : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี เพรส, 2558.
เลขเรียกHQ1237 .จ63 2558,306.7 จ433 2558 2558 22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนบทไทย : จากอดีตสู่อนาคต / จามะรี เชียงทอง
ชื่อผู้แต่งจามะรี เชียงทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2557.
เลขเรียกHN700.592.R8 จ313 2557,307.72 จ313ช 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนบทไทย : เกษตรกรระดับกลางและแรงงานไร้ที่ดิน [พิมพ์ครั้งที่ 2 2556] / จามะรี เชียงทอง ... [และคนอ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกHD1537.T5 ช15 2556,307.7209593 ช15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนบทไทย จากอดีตสู่อนาคต / จามะรี เชียงทอง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี, สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก307.72 จ344ช 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต / จามะรี เชียงทอง
ชื่อผู้แต่งจามะรี เชียงทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกHN750.92.C6 จ313,307.72 จ313ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเด็นการสรรค์สร้างประชาสังคม (กลุ่ม D) / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาสังคมวิทยาร่วมกับสำนักงานคณ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยาเรื่องสถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย (ครั้งที่ 1 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกHM13 ก475ป D 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐ ความสมัยใหม่ และพื้นที่หลังสมัยใหม่ : การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน / จามะรี เชียงทอง ; ผู้ช่วยวิ...
ชื่อผู้แต่งจามะรี เชียงทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกJQ1745 จ6ร 2560,ภน 341.42 จ2611ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐ ทุน พ่อค้าชายแดน เกตรกรและข้าวโพดข้ามพรมแดน / จามะรี เชียงทอง
ชื่อผู้แต่งจามะรี เชียงทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2556, [2013]
เลขเรียกHF1379 จ313ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการท่องเที่ยวและผลกระทบต่อคนเลี้ยงช้างในจังหวัดสุรินทร์ / จามะรี เชียงทอง
ชื่อผู้แต่งจามะรี เชียงทอง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541.
เลขเรียกDS589.ส861 จ313
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร : โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ [Text] ...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2540
เลขเรียก910 ม232ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเ...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2544.
เลขเรียกG155.T5 ม559กฉ,338.4791 ม558ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการของประชาสังคมในประเทศไทย/ จามะรี เชียงทอง.
ชื่อผู้แต่งจามะรี เชียงทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI), 2544.
เลขเรียกJF 491 จ313ว 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการของประชาสังคมไทยในประเทศไทย / จามะรี เชียงทอง.
ชื่อผู้แต่งจามะรี เชียงทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543.
เลขเรียก303.484 จ313ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา