Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม"ระยะที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / จานุลักษณ์ ขนบดี, ...
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกส.ร. 633.84 จ254ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกสายพันธุ์แตงกวาสำหรับบริโภคผลผลิตสด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย, จานุลักษณ์ ขน...
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี
เลขเรียก635.63 จ298ก 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541
เลขเรียก631.531 จ254ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี
พิมพลักษณ์ลำปาง : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร, 2554
เลขเรียกSB324.75 จ-ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียกSB117 Thai 25 2535,631.531 จ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี.
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541.
เลขเรียกSB324.75 .จ63 2541,635.04521 จ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี.
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียกQK661 จ298,631.5 จ329ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี.
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2536.
เลขเรียก631.5 จ329ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสถานภาพการผลิต และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ใน...
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกSB351.P4 จ63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Varietal improvement of pu...
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2553
เลขเรียกส.ร. 635.62 จ254ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟักทอง : การผลิตเมล็ดพันธุ์และการใช้ประโยชน์ / จานุลักษณ์ ขนบดี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549.
เลขเรียกSB347 .ฟ62 2549,635.62 จ298ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาไทย และใหม่ ๆ ในวงการปรับปรุงพันธุ์พืช : สัมมนาทางวิชาการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ว...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช (ครั้งที่ 15 : 2545 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2545
เลขเรียกSB123.25.T5 ก64 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันเมล็ดฟักทองเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การคัดเ...
พิมพลักษณ์สกลนคร : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2554.
เลขเรียกวจ SB347 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "การพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม" ระยะที่2 / จานุลักษณ์ ขนบดี, พ...
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย], 2553
เลขเรียกSB351.P4 จ63 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ การพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / จานุลักษณ์ ขนบดี, พรนิภา เ...
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกSB351.P4 จ63 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา