Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกสมาธิและกิจกรรมกลุ่มเพื่อปลุกจิตสำนึกที่ดีงามของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546.
เลขเรียก294.35 จ1154ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาปัญญาภายในตามหลักพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู / วิทยานิพนธ์ของ จันทร์เพ็...
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก153.9 จ63ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและพัฒนาชุดฝึกการคิดเพื่อการตระหนักรู้คุณค่าแห่งตนของนักศึกษาคณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏม...
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียก371.33 จ115ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกที่ดีงามสำหรับเด็กอนุบาล / จันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก372.21 จ115ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู / จันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.
เลขเรียก371.4 จ115จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู / จันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558
เลขเรียก155.5 จ115จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู / จันทร์เพ็ญ ภูโสภา
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558
เลขเรียก371.4 จ115จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู / จันทร์เพ็ญ ภูโสภา [text]
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557
เลขเรียก371.4 จ115จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู / จันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์, 2558.
เลขเรียก155.424 จ115จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีการให้คำปรึกษา = Theory of counseling / จันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง, 2560.
เลขเรียก158.3 จ115ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญญาภายใน / จันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์, 2558.
เลขเรียก153.9 จ115ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญญาภายในกับการสร้างจิตสำนึกรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู = Inner wisdom for creating consciousness to ...
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก371.1 จ115ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญญาภายในกับการเยียวยาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัย ของจังหวัดมหาสารคาม = Inner wisdom for depression rel...
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก305.26 จ115ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้โปรแกรมฝึกอบรม เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2549.
เลขเรียก305.235 จ115ผ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชากระบวนการเทคนิค และทักษาการให้คำปรึกษา = Process, Technigue and counseling skills ...
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก158.3 จ115อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา