Found: 38  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 เรื่อง 2 รางวัล : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลในการประกวด...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
เลขเรียกDS586 จ216,808.84079 จ216ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนเล่นโขนจากบทโขนสมัยรัตนโกสินทร์ / ผู้เขียน จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2554.
เลขเรียกGV1703.ท9 จ62,793.32 จ232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนเล่นโขนจากบทโขนสมัยรัตนโกสินทร์ / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปวรรณกรรม / ผู้เขียน จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกPN1707 จ6ก 2558,WQ100 ส886ท 2558,808.2 จ117ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปวรรณกรรม / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
เลขเรียกPN1707 จ216ก ล.1-3 2558,895.9109 จ111ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการแปรรูปวรรณกรรม. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลรูปวรรณกรรม เล่ม 2 : บทละครแปล เรื่อง มหาภารตะ / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2558.
เลขเรียก418.02 จ111บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลรูปวรรณกรรม เล่ม 3 : วรรณกรรมแปรรูปและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2558.
เลขเรียก418.02 จ111ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอนแก่น [จุลสาร] / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539.
เลขเรียกDS จ6ข 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอนแก่น / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : องค์การค้าของคุรุสภา, 2539.
เลขเรียกDS589.ข5 จ62
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอนแก่น / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2539.
เลขเรียกDS589.ข5 จ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องงานสัมมนาผลักดันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเปิดโอกาสการเข้าเขตการค่าเสรีในปี ค.ศ.2015 [videoreco...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรร์งานออกแบบ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุพระเมตตา / [เนื้อหา จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ; บรรณาธิการ มารศรี สอทิพย์]
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2556.
เลขเรียกBQ946 จ216,922.943 ก774จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดไทยพระราชนิยม / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา, วิไลวรรณ สมโสภณ
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2547.
เลขเรียกGT1520 จ216 2547,391.209593 จ216ช 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา