Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [electonic re...
ชื่อผู้แต่งครรชิต พุทธโกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่่งชาติ (วช.), 2554
เลขเรียกHC445 ค153 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [electronic re...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียกHC441 ก45 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [Electronic res...
ชื่อผู้แต่งครรชิต พุทธโกษา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554
เลขเรียกQ180.T5 ค153 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการวิจัยในเชิงคุณภาพของโครงการวิจัยบูรณาการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2547 จากสำนัก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2549.
เลขเรียก001.4 ก491 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยปัญหาการผลิตฝ้ายในประเทศไทย / ครรชิต พุทธโกษา
ชื่อผู้แต่งครรชิต พุทธโกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์โครงการและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขเรียกSB251.T35 .ค17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา