Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรีวิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี / คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทย...
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกBQ888.T5 ค695,294.307 ค36ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก วิชากระทู้ธรรม / คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555
เลขเรียก294.307 ค362ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารย์ / ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกBQ6140 ค695 2555,294.315 ค142ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to logic / คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกBC117 ต134 2559,160 ค36ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to logic / คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกBC117 ต134
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาลีไวยากรณ์ = Pali grammar / คณาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก491.37 ค127บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [text...
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกBD38.T5 ค127 2552,100 ค14ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy / คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกBD38 ค127 2555,100 ปร432 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎกศึกษา = Tipitaka studies / คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกBQ1124.ท9 พ45 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎกศึกษา = Tipitaka studies / คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก294.312 พ1711 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษากับการสื่อสาร= (Language and communication)ฉบับปรับปรุง / คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทย...
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยูธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกPL 1452 ภ483
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to linguistics / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกP121 .ภ65 2552,410 ค36ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสังคม = Man and society / คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกHM66 .ค36 2559,301 ค36ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา / โดย คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียก B162 ร156 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา