Found: 150  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้หญิง...สร้างบ้าน" : "เรื่องเล่า...มุ่งสร้างทางสลัมจากประสบการณ์การพัฒนาสิทธิในที่อยู่อาศัยของผู้...
ชื่อผู้แต่งเอกชัย ปิ่นแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการด้านสิทธิที่อยู่อาศัย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548
เลขเรียก305.42 อ512ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อยู่เย็นเป็นสิทธิ" : คู่มือชาวบ้านด้านสิทธิที่อยู่อาศัย / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกJC 571 อ16อ 2549
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมาย และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง กชามาศ ฐา...
ชื่อผู้แต่งกชามาศ ฐาปนโสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557
เลขเรียกส.ร. 341.481026 ก122ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องHuman guide : รู้จักใช้ชีวิต รู้จักสิทธิมนุษยชน [videorecording] / พิธีกร โดย บุณณดา สุปิยพันธุ์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาโครงการประตูระบายน้ำและเขื่อน / จัดทำโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; กองบรรณาธิการ มาลิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกQH545.D35 ก153 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [Text]
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2549
เลขเรียก333.72 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามการปฏิบัติตามกติกาอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกJC571 ก453 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทุจริตและสิทธิมนุษยชน : สร้างความเชื่อมโยง / สมัชชาสากลว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการสิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมัชชาสากลว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชน : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2553
เลขเรียกJC 571 ก27ก 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกลไกความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 16-18 พฤศจิกาน 2547 ห้องป...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547].
เลขเรียกTC401 ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมชี้แจง แผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2528.
เลขเรียก915.9303 ค14ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาทิศทางของประเทศไทยหลังจากการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 6 พฤศจิกายน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเรื่อง"ทิศทางของประเทศไทยหลังจากการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน" (2545 : กระทรวงการต่างประเทศ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546.
เลขเรียกHC 445 .Z9E2 ก27ร 2545
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย : รายงานสัมมนาระดับชาติ วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุม 501 สำน...
ชื่อผู้แต่งสัมมนาระดับชาติเรื่อง การลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย (2549 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม : กรณีศึกษา / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์232 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียก331 ค141ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียกKPT2460 ก64 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , 2558.
เลขเรียก344.593ค121 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา