Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างหรือคงไว้ซึ่งการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตของวัยรุ่นไทยที่มีชีวิตอยู่กับเอชไอวี/ ขว...
ชื่อผู้แต่งขวัญตา บาลทิพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
เลขเรียกRA644.A25 ข56 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดเวลามาตรฐานและการศึกษาปรากฎการณ์การปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานในกิจกรรมการพยาบาล และการจัดอัตรา...
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
เลขเรียกRT50 ร64 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการบำบัดรักษา ผู้ติดสารเสพติดในสถานบำบัดรักษายาเสพติด ภาคใต้ : รายงานวิจัย / บุญวดี เพช...
ชื่อผู้แต่งบุญวดี เพชรรัตน์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
เลขเรียกHV5840.T52S68 บ72 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนองค์ความรู้เรื่อง สภาพปัญหาและมาตรการในการจัดการกับปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดในภา...
ชื่อผู้แต่งช่อลดา พันธุเสนา
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
เลขเรียกHV5840.T52S68 ช54 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลมิติจิตวิญญาณสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน / ขวัญตา บาลทิพย์, อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ
ชื่อผู้แต่งขวัญตา บาลทิพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : พี ซี โปรสเปค, 2559
เลขเรียกWY 160 ข171ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสมดุลในชีวิตโดยการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคใต้ : รายงานการว...
ชื่อผู้แต่งขวัญตา บาลทิพย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554.
เลขเรียก362.1969792 ข267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสมดุลในชีวิตโดยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคใต้ = An application...
ชื่อผู้แต่งขวัญตา บาลทิพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
เลขเรียกW 20.5 ข171ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาติดตามพฤติกรรมการใช้สารเสพติดภายหลังการบำบัดรักษาของผู้ติดสารเสพติดซ้ำในสถานบำบัดยาเสพติด ภา...
พิมพลักษณ์สงขลา: สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2548?]
เลขเรียกHV5840.T52S68 ก64 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไท...
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
เลขเรียกHQ799.T5 ก64 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์การเสพสารเสพติดและการกลับมาเสพสารเสพติดซ้ำของผู้ติดสารเสพติดทีมารับการบำบัดในสถานบำบัดรักษ...
ชื่อผู้แต่งประณีต ส่งวัฒนา
พิมพลักษณ์สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสมดุลในชีวิตโดยการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ติดเชื้อเอชไอวีใน...
ชื่อผู้แต่งขวัญตา บาลทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยการทบทวนองค์ความรู้เรื่องสภาพปัญหาและมาตรการในการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช...
ชื่อผู้แต่งช่อลดา พันธุเสนา.
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545.
เลขเรียกHV5840.T5S68 ช54 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาเพื่อประเมินงานสร้างสุขของจังหวัดตรัง สาวิตรี อัษณางค์กรชัย [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556
เลขเรียกRA427.8 ร64 2556,WA540.JT3 ร451 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายงานการศึกษาการสังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้...
ชื่อผู้แต่งประณีต ส่งวัฒนา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกRC607.A26 ป258
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา