Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำลองและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง / กีรติ ชยะกุลคีรี text
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชยะกุลคีรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555
เลขเรียก621.31 ก695ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง / กีรติ ชยะกุลคีรี
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชยะกุลคีรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก621.3 ก695ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง กีรติ ชยะกุลคีรี.
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชยะกุลคีรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกTK1001 ก-ก 2561,621.317 ก37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กีรติ ชยะกุลคีรี
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชยะกุลคีรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2540.
เลขเรียกQC601 ก695,537.1 ก695ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า/ กีรติ ชยะกุลคีรี.
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชยะกุลคีรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2540.
เลขเรียกTK 454 ก695ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง / กีรติ ชยะกุล และกฤษดา ปรีชาชน.
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชยะกุลคีรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ม.ป.ป.
เลขเรียก537.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง / กีรติ ชยะกุลคีรี, กฤษดา ปรีชาชน.
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชยะกุลคีรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 255-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง = High voltage engineering / กีรติ ชยะคีรี และ กฤษดา ปรีชาชน.
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชยะกุลคีรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [255-].
เลขเรียก621.31 ก695ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง = High voltage engineering / กีรติ ชยะกุลคีรี, กฤษดา ปรีชาชน
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชยะกุลคีรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [253-]
เลขเรียกTK153 ก695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง = High voltage engineering / กีรติ ชยะกุลคีรี, กฤษดา ปรีชาชน.
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชยะกุลคีรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ [ผู้จัดจำหน่าย], [254-?].
เลขเรียกTK3144 ก695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง High Voltage Engineering/ กีรติ ชยะกุลคีรี, กฤษดา ปรีชาชน.
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชยะกุลคีรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2540].
เลขเรียกTK 145 ก695ว 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา