Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์ อุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อม / กิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2543.
เลขเรียกGF75 .ก63 2543
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์ อุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อม / กิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2545.
เลขเรียก304.2 ก674มน 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์ อุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อม / กิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : โรงพิมพ์ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2550.
เลขเรียกGF26 ก674ม 2550,304.2 ก674ม10
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์ อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อม / กิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2548.
เลขเรียกGF75 ก674 2548,304.2 ก672ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ / กิตติภูมิ มีประดิษฐ์
ชื่อผู้แต่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2540.
เลขเรียกGN221 ก674
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ / กิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2548.
เลขเรียกQ175.5 ก63 2548,500 ก674ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ / กิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2550.
เลขเรียกQ175.5 ก674ม 2550,173.39 ก344ม 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / กิตติภูมิ มีประดิษฐ์
ชื่อผู้แต่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2546.
เลขเรียกGF75 ก674ม 2546,304.2 ก343ม 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ text
ชื่อผู้แต่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2558
เลขเรียก304.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / กิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2548.
เลขเรียกGF75 .ก63 2548,304.2 ก674ม 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / กิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2549.
เลขเรียกQH541 ก674 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / กิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีประทุม, 2542.
เลขเรียก304.2 ก674ม2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / กิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554.
เลขเรียกGF75 ก234 2554,304.2 ก674ม 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / กิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2551.
เลขเรียกQH541 ก674 2551,304.2 ก674ม 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา