Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอภาพของความเป็นชายในโฆษณาเบียร์สิงห์ / กำจร หลุยยะพงศ์
ชื่อผู้แต่งกำจร หลุยยะพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
เลขเรียกว 305.31 ก212ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย / กำจร หลุยยะพงศ์ = Communication and identity di...
ชื่อผู้แต่งกำจร หลุยยะพงศ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนาการเกษตร / กำจร หลุยยะพงศ์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งกำจร หลุยยะพงศ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560
เลขเรียกวจ P91.3 ก449ป,630.72 ก561ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการสื่อสารเพื่อชุมชน : รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อประมวลองค์ความรู้ / กาญจนา แก้วเทพ .....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2542.
เลขเรียก302.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงกรานต์ปีนี้มี Net ที่ Work : บทเรียนการรณรงค์สุขภาพในระดับชุมชน / กำจร หลุยยะพงศ์, ภัสวลี นิติเก...
ชื่อผู้แต่งกำจร หลุยยะพงศ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการการสื่อสารเพื่อสุขภาพ, 2550.
เลขเรียกRA440.3.T5 ก6 2550,613 ก561ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสร้างสุข : กลยุทธ์การดูภาพยนตร์อย่างรู้เท่าทันเพื่อสุขภาพ / ผู้เขียน กำจร หลุยยะพงศ์ ... และคน...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสื่อสร้างสรรค์สุขภาพ, 2550.
เลขเรียกPN1995 ห36,791.4361 หก140
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังอุษาคเนย์ : การศึกษาภาพยนตร์แนววัฒนธรรมศึกษา / กำจร หลุยยะพงศ์.
ชื่อผู้แต่งกำจร หลุยยะพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, 2547.
เลขเรียกPN1995.5 .ก628 2547,306.485 ก561ห 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังเล็ก ๆ กับเด็กน้อย ๆ / กำจร หลุยยะพงศ์.
ชื่อผู้แต่งกำจร หลุยยะพงศ์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559
เลขเรียก791.43 ก2127ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลอน รัก สับสน ในหนังไทย : ภาพยนตร์ไทยในรอบสามทศวรรษ (พ.ศ. 2520-2547) กรณีศึกษาตระกูลหนังผี หนังรัก...
ชื่อผู้แต่งกำจร หลุยยะพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2552.
เลขเรียกPN1993.5.ท9 ก64 2552,791.4309 ก212ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัตลักษณ์และความสามารถทางการสื่อสารของแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ต.โพธิ์ไทรงาม จ.พิจิตร ในการทำกิจกรรมเพื่อ...
ชื่อผู้แต่งกำจร หลุยยะพงศ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกHN700.55.Z9M3 ก62 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครือข่ายการสื่อสารกับศักยภาพการดำรงอยู่ของชุมชน : ศึกษากรณี ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี : รายง...
ชื่อผู้แต่งสมสุข หินวิมาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกHM258 ส45 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครือข่ายการสื่อสารกับศักยภาพการดำรงอยู่ของชุมชน ศึกษากรณี ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี : รายงานว...
ชื่อผู้แต่งสมสุข หินวิมาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
เลขเรียก307.72
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเครือข่ายการสื่อสารกับศักยภาพการดำรงอยู่ของชุมชน ศึกษากรณี ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี : ...
ชื่อผู้แต่งสมสุข หินวิมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
เลขเรียก307.72 ส286ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา