Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Development of Administrativ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียก658.4038 ก232ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาห้องอบแห้งแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์สำหรับการอบแห้งผลผลิตทางเกษตรเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนระดับครัวเ...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ ปินะเต.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก660.28426 ว1811ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมออกแบบลายผ้า พื้นบ้านอีสาน = The Development Program of Design Local E-san Textile / ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียก646.4 ก232ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินงานสำหรับคอมพิวเตอร์ (Operation Research for Computer 1) / กาญจนา คำสมบัติ
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียกQA76.27 ก425ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินงานสำหรับคอมพิวเตอร์ 1 = Operation research for computer 1 / กาญจนา คำสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียก003 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินงานสำหรับคอมพิวเตอร์ 1 = Operation research for computer I / กาญจนา คำสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียกQA76.27 ก63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินงานสำหรับคอมพิวเตอร์ 1 = Operation research for computer 1 / กาญจนา คำสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลันราชภัฏมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียก003 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยดำเนินงานสำหรับคอมพิวเตอร์ 1 = Operation research for computer 1 / กาญจนา คำสมบัติ
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553
เลขเรียก003 ก232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนในรายวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ / กาญจนา คำสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูลงลายผ้าไหมพื้นบ้านจังหวัดมหาสารคาม-กาฬสินธุ์ / ฉัตรตะวัน แสนบุดดา.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546.
เลขเรียก005.74 ก232ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสืบค้นฐานข้อมูลอาหารไทย 4 ภาค / กาญจนา คำสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียก641.59593 ก232ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยในชั้นเรียน ประสิทธิภาพการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่มใน รายวิชาการวิจัยดำเนินงาน = Efficiency in...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียก001.4 ก232ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น = Introduction to software engineering / กาญจนา คำสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2549.
เลขเรียก005.1 ก232ว 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการรายวิชา โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) / กาญจนา คำสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คำสมบัติ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2549.
เลขเรียก005.73 ก232อ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา