Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลความหมายจากแผนที่ / โดย มีชัย วรสายัณห์, วรวุฒิ รอบรู้ และกวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งมีชัย วรสายัณห์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2518.
เลขเรียก912.014 ม232ก 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม : ภูมิศาสตร์ ม. 2 : กลุ...
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2550.
เลขเรียกบร 910.74 ก57ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม : ภูมิศาสตร์ ม. 3 : กลุ่...
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชา (พว.), 2546.
เลขเรียกบร 915.93 ก57ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการภูมิศาสตร์กายภาพ 1 / กวี วรกวิน
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, [2520?].
เลขเรียก551 ก 331 ป 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป่า...คือมหาวิทยาลัย 2 / กวี วรกวิน ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียก333.7515 ป541 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย / กวี วรกวิน, พิพัฒน์ นวลอนันต์, พิเศษ เสนาวงษ์.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด, 2546.
เลขเรียกG155.T5 ก56 2546,915.93 ก325ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์ปกิณกะ / ประเสริฐ วิทยารัฐ ; กวี วรกวิน, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ วิทยารัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2535.
เลขเรียกGB306 ป422 2535,910 ป 468 ภ 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 / กวี วรกวิน ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด, 2553, [2010]
เลขเรียกLB1584.5.T5 ก325ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ , 2559.
เลขเรียก372.83 ก173ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / กวี วรกวิน
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ , 2561
เลขเรียกC.L. 372.83 ก324ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ , 2559.
เลขเรียก372.83 ก173ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / กวี วรกวิน
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ , 2561
เลขเรียกC.L. 372.83 ก324ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ , 2559.
เลขเรียก372.83 ก173ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ , 2559.
เลขเรียก372.83 ก173ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 1 / ผู้เรียบเรียง : กวี วรกวิน, บุษบา คุ...
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), [2545]
เลขเรียก372.83 ก173ห 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา