Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1556 สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. [CD-ROM] / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องMultimedia learning ชุดบ้านฉันปลอดภัยไว้ก่อน [videorecording] / สำนักงานคณะกรรรมการอาหารและยา กระทรว...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทพาบุญมา จำกัด , 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpontaneous Report of Adverse Drug Reactions 1997 / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2542.
เลขเรียก615.19 ส242ส 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpontaneous report of adverse drug reactions 2002 / จัดทำโดย ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข, 2547.
เลขเรียกRM302 ส222 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpontaneous report of adverse drug reactions 2003 / จัดทำโดย ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข, 2548.
เลขเรียกRM302 ส222 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpontaneous report of adverse drug reactions 2004 / จัดทำโดย ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2549.
เลขเรียกRM302.5 ส222 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpontaneous report of adverse drug reactions 2005 / จัดทำโดย Adverse Product Reaction Monitoring Ce...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2550.
เลขเรียกQV55 S763 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานปลัดก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสื่อ จำกัด, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางป้องกันแสงแดด / จัดทำโดย ประเสริฐ เจริญผล
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ เจริญผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2538.
เลขเรียกTP983.S9 ป418ก 2538,QV63 ป418ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทสำหรับกลุ่มแม่บ้านโดยประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน...
ชื่อผู้แต่งดารณี หมู่ขจรพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2554
เลขเรียกส.ร. 668.497 ด274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร กรณีศึกษา : สารเมลามีนและสารในกลุ่มเม...
ชื่อผู้แต่งดารณี หมู่ขจรพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2554
เลขเรียกส.ร. 363.19 ด274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ / โดย อนันต์ วีระสกุลชัย และฟ้าใส จันท์จารุ...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ วีระสกุลชัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , 2550.
เลขเรียกTS175 ค1411ค,QV771 อ165 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง / บรรณาธิการ สุรเชษฐ จามรมาน, ศิริเพ็ญ ลีลาเชาว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2551.
เลขเรียกTP 149 ค695 2551,WA240 ค7 2551,363.17 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้ประกอบการ / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
เลขเรียกส.ร. 658 ส242ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึก 4 ทศวรรษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : กว่า 40 ปี แห่งการก้าวย่าง บนเส้นทางคุ้มครองผู้บริโภ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ม.ป.ป.
เลขเรียกสร 353.6 ค124บ ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา