Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดค่าเหลื่อมเวลา (Offsets) ของสัญญาณไฟจราจร / พลเทพ เลิศวรวนิช
ชื่อผู้แต่งพลเทพ เลิศวรวนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง, 2555
เลขเรียกส.ร. 625.794 พ175ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดค่าเหลื่อมเวลา (Offsets) ของแยกสัญญาณไฟจราจร / โดย พลเทพ เลิศวรวนิช
ชื่อผู้แต่งพลเทพ เลิศวรวนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, 2555.
เลขเรียกวจ HE336.T76 พ439
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับแก้ผลกระทบของอุณหภูมิผิวทางแอสฟัลด์คอนกรีตที่มีต่อการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง / นวพล พ...
ชื่อผู้แต่งนวพล พรหมจารีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง, 2557
เลขเรียกส.ร. 625.8 น176กป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับแก้ผลกระทบของอุณหภูมิผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีต่อการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง / โดย นวพ...
ชื่อผู้แต่งนวพล พรหมจารีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, 2557.
เลขเรียกวจ TA443.A7 น297
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลด์คอนกรีตเพื่อประโยชน์แก่การประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง / น...
ชื่อผู้แต่งนวพล พรหมจารีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง, 2557
เลขเรียกส.ร. 625.8 น176ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อประโยชน์แก่การประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง / โด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, 2557.
เลขเรียกวจ TA443.A7 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาความสัมพันธ์ระหว่าง DCP กับ Unsoaked CBR ของดินและวัสดุมวลรวมในห้องปฏิบติการ / โดย ธีระชาติ รื...
ชื่อผู้แต่งธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง, 2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนแบบมีส่วนร่วมจากผลกระทบของการพัฒนาเมืองโดยเปลี่ยนแป...
ชื่อผู้แต่งวันปิติ ธรรมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้วัสดุใยสังเคราะห์เสริมกำลังโครงสร้างทางลาดยางเพื่อต้านทานการเกิดร่องล้อ / มนตรี เดชาสกุลสม .....
ชื่อผู้แต่งมนตรี เดชาสกุลสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง, 2557
เลขเรียกส.ร. 625.8 ม154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้วัสดุใยสังเคราะห์เสริมกำลังโครงสร้างทางลาดยางเพื่อต้านทานการเกิดร่องล้อ / โดย มนตรี เดชาสกุลสม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, 2557.
เลขเรียกวจ TE175 ก449
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เกาะกลางถนน / กรมทางหลวง
ชื่อผู้แต่งกระทรวงคมนาคม. กรมทางหลวง
เลขเรียก631.53 ก212ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวคูณเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจรที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบสะพานของไทย เพื่อเสริมข้อมูลองค์ความรู้ในโครงการ ...
ชื่อผู้แต่งธงชัย จินตนาวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, 2557
เลขเรียกส.ร. 624.2 ธ122ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติภาพการเสื่อมสภาพของถนนลาดยางบางสายของกรมทางหลวง / ประสิทธิ์ ภู่ประทุม.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ภู่ประทุม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด , 2539.
เลขเรียก625.723 ป415พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสำรวจปริมาณการจราจรโดยใช้กล้องวีดีโอและเทคโนโลยีการตรวจจับป้ายทะเบียน / โดย พลเทพ เลิศวรวนิช, ปณ...
ชื่อผู้แต่งพลเทพ เลิศวรวนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, 2556.
เลขเรียกวจ HE336.S7 พ439
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง แผนการผลิตพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรที่เหมาะสมของชุมชนในเขตจัดรูปที่ดินจังหวัดสระบุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา