Found: 267  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิต และความทนทานต่อความร้อนของโคขาวลำพูน" : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งสุวิช บุญโปร่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกภน 636.2 ส473ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปศุสัตว์ไทย อาหารมาตรฐานโลก" : การประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาสัตวศาสตร์/สัต...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล (2547 : ขอนแก่น).
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียกSF5 ก6ป 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก : เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน / กระทรวงเกษตรและสหกร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552]
เลขเรียกS494.5.A65 ห37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง จำกัด / กรมปศุสัตว์ [text]
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์พัทลุง : สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง, 2550.
เลขเรียก636.85 ก17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2522.
เลขเรียก354.593 กษ06ก 2521
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2521 / กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2522.
เลขเรียกSF15.ท9 ป56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 ปี กรมปศุสัตว์ / กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์].
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2533].
เลขเรียกSF15.ท9 ก44,354.593 กษ06ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี กรมปศุสัตว์ / กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งเกษตรและสหกรณ์, กระทรวง. กรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์, 2535.
เลขเรียก636 ก58ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีกรมปศุสัตว์ / กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์, 2535.
เลขเรียกSF61 ป4ห 2535,636 ก169ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีกรมปศุสัตว์ เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 50 ปี 5 พฤษภาคม 2535.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2535.
เลขเรียก354.593 กษ06ก 2535
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี กรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2545
เลขเรียกSF61 ห25 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี กรมปศุสัตว์ / กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์, 2545.
เลขเรียกSF196.T5 ก169ป 2545,636 ป497ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปีกรมปศุสัตว์ : ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย 60 ปีปศุสัตว์ไทย ก้าวไกลสู่สากล / กรมปศุสัตว์
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2545]
เลขเรียก354.34 ก17ห 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ในสหัสวรรษใหม่ : ประมวลเรื่อง การประชุมวิชาการปศุสัตว์ ; ครั้ง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการปศุสัตว์ (ครั้งที่ 17 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2544.
เลขเรียก016.636 ก482ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ในสหัสวรรษใหม่ : ประมวลเรื่อง การประชุมวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการปศุสัตว์ (ครั้งที่ 17 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองฝึกอบรม กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544.
เลขเรียก636 ก482ป 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา