Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี ... / กลุ่มวิเคราะห์ข...
พิมพลักษณ์กรงเทพฯ : กรม, [2547]-.
เลขเรียก334 ก491 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน กลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2548 / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิง...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2548.
เลขเรียก334.2 ต137ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน กลุ่มเกษตรกรทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงไหม และเลี้ยงผึ้ง ประจำปี 2546...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2546.
เลขเรียก334.09593 ต137ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2545 / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2545
เลขเรียก334 ต137ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ทุกรูปแบบสหกรณ์ร้านค้า ประจำปี... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเ...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2545-
เลขเรียกHD3082.55.A4 ต137ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์บริการทุกรูปแบบ ประจำปี... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเง...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2546-
เลขเรียกHG4027.4 ต117ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ร้านค้าทุกรูปแบบ ประจำปี... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเ...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2546-
เลขเรียกHG4027.4 ต117ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2545 / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเ...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชี, 2545.
เลขเรียก334.2 ต137ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินทุกรูปแบบสหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2545 / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2545.
เลขเรียกHD3382.55.A2 ร65 2545,334 ต177ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการทุกรูปแบบ ประจำปี... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงิ...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2545-
เลขเรียกHD3082.55.A4 ต137ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ประจำปี 2546 / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเช...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, [2546]
เลขเรียกHD3082.55.A4 ร451ผ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2545 / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิง...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2545.
เลขเรียก334 ต137ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2547 / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิง...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2547.
เลขเรียก334 ต137ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติการจัดสรรกำไรสุทธิ สหกรณ์ทุกประเภทและชุมนุมสหกรณ์ ประจำปี 2546 / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิ...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2546.
เลขเรียก334.09593 ต137ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ความเสี่ยงในการก่อหนี้ของสหกรณ์การเกษตร ปี 2544 / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจั...
ชื่อผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2544.
เลขเรียกHD1491.T5 ว512 2544,334.683 ต137ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา