Found: 534  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สันติภาพและยุติธรรมที่ยั่งยืน" ประสบการณ์การทำงาน "โครงการการพัฒนาการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ คอนราด อาเดนาวร์, 2556.
เลขเรียก303.6 ส483 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบระแนง & กันสาด / วิลาสินี จอนเจิดสิน.
ชื่อผู้แต่งวิลาสินี จอนเจิดสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2556.
เลขเรียก747 ว678ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบรั้วและประตูหน้าบ้าน / ดำรง ลี้ไวโรจน์, เรื่อง ; ขันติพงษ์ เลาหจีรพันธุ์, ชลธิดา เจตนธรรมจ...
ชื่อผู้แต่งดำรง ลี้ไวโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2556
เลขเรียกNA8390 ด492 2556,717 ด217ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก / สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556
เลขเรียกDS584 ม-ห 2556,923.1593 ม246ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง123 สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข / ผู้เขียน, จุฑามาศ แก้วพิจิตร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, ชาญวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2556.
เลขเรียกHD6955 จ628ห 2556,658.312 ห182 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษการปลูกรักษาพัฒนางานอนุรักษ์พืชพรรณ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียก631.57 ส409 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง3 หัวใจ ความหมาย 1 เดียว= [DVD] Wanee & Junah.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ๊อกซ์ ออฟ ฟัน [จัดจำหน่าย], 2556.
เลขเรียก791.43 ส531 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง33 ปี สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยล...
ชื่อผู้แต่งสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2556.
เลขเรียก540.06 ค789ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่อง6-2-13 [Sound recording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ [จัดจำหน่าย], 2556.
เลขเรียก782.48 ห116 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGAP พืชอาหาร [จุลสาร] / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNetwork security ฉบับก้าวสู่นักทดสอบและป้องกันการเจาะระบบ / สุเมธ จิตภักดีบดินทร์
ชื่อผู้แต่งสุเมธ จิตภักดีบดินทร์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : EZ-Genius, 2556.
เลขเรียกTK5105.59 ส843,005.8 ส781ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องPalmy acoustic concert [DVD]/ อีฟ ปานเจริญ.
ชื่อผู้แต่งอีฟ ปานเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ [จัดจำหน่าย], 2556.
เลขเรียก780.78 อ728ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องTum Warawut สบายดีรึเปล่า? [Sound recording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ [จัดจำหน่าย], 2556.
เลขเรียก782.48 ต497 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา